كاپيتان فروش/احد حيدري
1.86K members
864 photos
339 videos
25 files
121 links
اين كانال با هدف انتقال تجربه، دانش و مهارتهاي فروشنده جورابي كه تبديل به مدير كل فروش لبنيات پاك ايران و كاپيتان فروش ايران شد، تشكيل گرديده است.ارتباط با ما:09121599199
Download Telegram
to view and join the conversation