Baghban | باغبان
158 subscribers
992 photos
108 videos
5 files
243 links
کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

🍊Website:
www.Baghbanco.ir

🌸Store:
Agriculture-Store.ir

🍏Instagram:
Instagram.com/Baghbanco

🌳 داروخانه گیاهپزشکی باغبان:
07154440981 - 09010826695
09173833955 - 09024060666

🍀 پشتیبانی: @Baghbanco_Ir
Download Telegram
to view and join the conversation
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥اقدامات زراعی و مکانیکی جهت مبارزه با کرم خاردار پنیه

✔️انتخاب تاریخ کاشت مناسب پنبه (کشت زودتر از موعد و در نتیجه برداشت زودهنگام سبب طغیان آفت و خسارت زدگی میگردد.)
✔️ایجاد تناوب با گیاهان دیگری که میزبان آفت نیستند.
✔️پرهیز از دیر کاشت شدن پنبه
✔️جمع اوری و معدوم سازی علف های هرز و میزبان های آفت در مزارع پنبه
✔️شخم عمیق تابستانه جهت از بین رفتن مراحل مختلف زندگی آفت در خاک
✔️استفاده از گیاهان تله مانند بامیه، شاهدانه، کرچک، گل جعفری، گشنیز و ذرت
✔️جداسازی و حذف گیاهان آلوده
✔️بررسی و حذف و جداسازی شاخه های آلوده

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

🍒نحوه خسارت زنی مگس سرکه

🐛لاروهاي این آفت با تغذیه از ميوه هاي رسيده روي درخت و یا صدمه دیده در محوطه باغ خسارت می زنند.

این آفت از روي ميوه هاي رسيده بيش از 73 ميزبان گياهی گزارش شده است که عمده آنها ميوه هاي مناطق گرمسيري وآفریقائی می باشند که از مهم ترین آنها می توان به انجير، پرتقال، هلو، گلابی، انبه، انار، خرما و کيوي اشاره نمود.
بر روي درختان انجير تا 50% خسارت ایجاد نموده است.
شرایط مناسب جهت خسارت زائی آفت:
✔️آبیاری و رطوبت بالا در باغ، عدم تهویه مناسب در باغ و سایه

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥میزبان های کرم قوزه ی پنبه

🐛كرم قوزه پنبه يكي از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگي، يونجه، خشخاش، كنف، شبدر، ذرت، نخود، كنجد، بادمجان، سويا، لوبيا، ذرت خوشه اي، كدو و شاهدانه مي باشد . بسيار پلي فاژ بوده و در دنيا بيش از۷۰ گونه گياه ميزبان براي آن گزارش شده است.
خسارت توسط لاروهاي اين آفت ايجاد می شود که از برگ های جوان، قوزه (کرم قوزه پنبه، کرم قوزه گلرنگ)، بلال، میوه(میوه گوجه فرنگی)، غلاف بذر(كرم پيله خوار نخود) گياهان ميزبان خود تغذيه ميكند.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

🐛کنترل بهداشتی و زراعی کرم قوزه پنبه

خرد كردن و زير خاک بردن بقاياي گياهي مزارع پنبه.

شخم عميق و آب تخت زمستانه جهت از بين بردن شفيره هاي زمستان گذران(در صورت وجود شرايط اب و هوايي) پس از برداشت مزرعه براي كاهش شفيره هاي زمستان گذران.

كشت بذور دلينته و زودرس پنبه
.
كشت به موقع تا فنولوژي مناسب گياه با پيك جمعيت آفت دريك زمان قرار نگيرد.

ضدعفوني بذور با سموم توصيه شده.

وجين به موقع و مبارزه با علف هاي هرز تابستانه و زمستانه مزرعه( گاو پنبه و تاج خروس) و حاشيه آن جهت جلوگيري از جلب و انتقال آفات به داخل مزرعه و توليد و بقاي نسل آفات زمستانگذران.

استفاده از هورمون تنظيم كننده رشد ونمو در تير و مردادماه در مزارع پنبه.

استفاده از برگ ريزها در شهريور ماه و اوايل مهرماه در مزارع پنبه.

قطع آبياري در اوايل مهر ماه

🖱️www.Baghnanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

ایا سم و آفت کش یکیست؟

بين آفت كش و سم تفاوت وجود دارد. سم هر ماده اي است كه روي موجودات زنده اثرات زيان بار دارد.
✔️هـر ماده اي كه روي موجودات زنده اثر بگذارد را نمي توان به عنوان آفت كش مصرف نمود. مثلا بسياري از تركيبات آلـي و معدني سم هستند ولي شرايط لازم يك آفت كش را ندارند، در عين حال بايد گفت بسياري از آفت كش هـا سـم هستند.
✔️در حقيقت بسياري از آفت كش ها از بين تركيبات سمي انتخاب مي شوند و در اغلب موارد بـويژه در سـال هاي اخير آفت كش ها به گونه اي برگزيده مي شوند كه در دوزي كه براي آفت ( هدف) سمي هستند براي انسـان، جانوران اهلي و بندپايان مفيد سمي نباشند.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥اطلاعاتی در رابطه با سموم

هر سم سه نام دارد:

1️⃣نام عمومي:
✔️هر تركيب آفت كش معمولاً داراي يك نام عمومي اسـت. اين نام توسط موسسه سازنده سم پيشنهاد شده و سپس توسط موسسه استاندارد جهـاني ( ISO ) مـورد تاييـد قـرار گرفته است.
✔️نام عمومي اطلاعاتي در مورد ساختار شيميايي سم به ما نمي دهد.

2️⃣نام تجارتي يا نام فرمولاسيون:
✔️اسامي تجارتي براي هر سم که معمولاً متعدد هستند.(كارخانـه جات مختلف- فرمولاسيون هاي مختلف).
✔️حرف اول نام تجارتي معمولاً بزرگ نوشته مي شـود.
✔️علامت R روی نام تجارتي مخفف كلمه Rigestered يا ثبت شده است.

3️⃣نام شيميايي:
✔️نام شـيميايي بـر اسـاس قـوانين اتحاديـه بـين المللـي شـيمي محـض و كاربردي (IUPAC) انتخاب مي شود و در حقيقت بيان كننده اجزاء تشكيل دهنده ساختار شيميايي تركيـب آفـت كش و نحوه قرار گرفتن اتم ها نسبت به هم است.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥دوز مصرف سم به چه معناست؟

توصيه مقدار سم مورد نياز در سمپاشي گياهان زراعي بر حسب واحد وزن يا حجم در واحد سطح، یعنی گـرم يا كيلو گرم در هر هكتار و یا ليتر يا ميلي ليتر در هكتار
✔️و براي سمپاشي درختان بر حسب وزن يا حجم سم در حجم مشخصي از آب یعنی گرم يا كيلوگرم در هزار و یا ميلي ليتر يا ليتر در هزار.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشگی باغبان

💥مهمترین بیماری انار در انبار

در حال حاضر پوسيدگي ميوه انار در انبار يا در مراحل بازاررساني، مهمترین مشكل انبارداري و مانع عمده صادرات ميوه انار محسوب ميگردد. بيش از 25 گونه و جنس قارچ يا باكتري به عنوان عامل پوسيدگي و ترشيدگي ميوه انار ازسراسر جهان گزارش شده است.
✔️گونه های مختلف قارچ های آسپرژیلوس و پنیسیلیوم مهمترين اين بيمارگرها مي باشند.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

علت از بین رفتن آفات پس از سم پاشی چیست؟

بروز مقاومت در آفات در اثر كاربرد سموم:
✔️در هر جمعيت انبوهي در مقياس زياد، افرادي وجود دارند كه داراي ژن هاي منحصر به فردي هستند. مثلا ممكـن است در ميليون ها موجودي كه تحت سمپاشي قرار مي گيرند، افـرادي وجـود داشـته باشـند كـه در اثـر آفـتكش مصرفي از بين نروند.
✔️چنين افرادي در اثر انتخاب مداوم و يا در اثر فشار انتخـاب بـه تـدريج تكثير يافته و زماني جمعيت چشمگيري را به وجود مي آورند، كه به راحتي قابل رويـت و تشـخيص خواهنـد بـود.
✔️بدين ترتيب در افراد اين جمعيت مقاومت ظاهر گشته اسـت. بسياري چاره اين كـار را در مصـرف بيشـتر آفـتكش، تعويض آفتكش و يا اختلاط و تناوب آفتكش مي دانند. اما در اينجا نيز بيوتيپ هاي مقاوم به دوز بالاتر و يا آفتكش جديد پيدا مي شود و كار را پيچيده تر مي سازد. امروزه در هر گروه از آفتكش ها اعم از حشره كش، قارچ كـش يـا علفكش بيوتيپ هاي مقاوم در نقطه اي از دنيا يافت شده است.
✔️جالب اين كه برخي از اين مقاومت ها تنهـا 3 تـا 5 سال پس از معرفي آفتكش جديد گزارش شده است.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥مدیریت مقاومت به آفت کش ها

✔️استفاده از سموم به صورت متناوب(انتخاب سموم از گروه هاي مختلف مقاومت)
✔️استفاده از سموم كم دوام و حداقل دوز توصيه شده براي بالا بردن فراواني فنوتيپ هاي حساس در جمعيت
✔️كاربرد آفت كش در يك مرحله به خصوص از زندگي آفت
✔️استفاده از سينرژيت ها براي كاهش اثر مكانيزم هاي سم زدايي
✔️استفاده از سموم اختصاصي و ايمن تر براي دشمنان طبيعي
✔️اعمال مديريت تلفيقي آفات

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥کاربردهای سم آبامكتين:
كنه كش و حشره كش غير سيستميك با اثر تماسي و گوارشي است كه در ايران بـراي كنتـرل كنـه زنگ مركبات و مينوز برگ سبزيجات توصيه شده است و قادر است در برگ گياهان نفوذ كند و طيف وسيعي از آفات و مراحل متحرك كنه هاي نباتي را كنترل كند.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

اصولی که هنگام استفاده از سم باید رعایت شود:

✔️توجه به درجه سميت آفت كش
✔️ميزان قابليت ابقاي سم
✔️عوامل بيولوژيك در طبيعت
✔️سازگاري با محيط
✔️عدم تاثير روي پوشش گياهي
✔️غلظت سم
✔️تاثير روي تمام مراحل رشدي آفت

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥مدیریت مقاومت آفت ها به سموم

1️⃣استفاده از سموم به صورت متناوب (انتخاب سموم از گروههاي مختلف مقاومت)
2️⃣استفاده از سموم كم دوام و حداقل دوز توصيه شده براي بالا بردن فراواني فنوتيپ هاي حساس در جمعيت
3️⃣كاربرد آفت كش در يك مرحله بخصوص از زندگي آفات
4️⃣استفاده از سينرژيتها براي كاهش اثر مكانيزم هاي سم زدايي
5️⃣استفاده از سموم اختصاصي و ايمن تر براي دشمنان طبیعی
6️⃣اعمال مديريت تلفيقي آفات

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

✔️طعمه مسموم

🐌در مواردي مثل لزوم مبارزه با موش، آبدزدك، حلزون و يا لاروهاي طوقه بر، به منظور مصرف كمتر سم و اثر بهتر از طعمه مسموم استفاده مي شود.
✔️طعمه مسموم معمولا از سه قسمت تشكيل مي شود: سم- ماده غذايي براي موجود مورد نظر- چسباننده مثل آب يا روغن.
✔️از سمومي كه براي طعمه مسموم استفاده مي شود مي توان از متالدئيد ( متالدهيد) نام برد.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥سرکه انار

سرکه یکی از فرآورده های مفید انار است كه نه تنها طعم مطبوعی به غذاها میدهد، بلکه هضم بسیاری از مواد غذايي، از جمله گوشت، را آسان تر می کند.
✔️در مواردي كه افراد به دليل مريضي مثل سرماخوردگي از مصرف سركه انگور منع شده اند، ميتوانند از سركه انار استفاده نمايند.
✔️در روش سنتي براي تهيه سركه انار، دانه هاي انار جدا
شده را داخل خمره هاي سفالي ريخته و با پارچه درب آن را ميبندند. بعد از گذشت 40 روز به سركه تبديل ميشود. آنگاه آنرا صاف و در داخل بطري ريخته و به مصرف ميرسانند.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥اختلاط پذیری سموم

بحث اختلاط پذيري آفتكش ها با يكديگر و با ساير مواد شيميايي كشاورزي از جمله موضوعات مـورد توجه كشاورزان و كاربران سموم مي باشد.
✔️اغلب سموم را مي توان با هم مخلوط نمود، مگر آنكه واكنش يكي از آنها يا هر دو به شدت قليايي يا اسيدي باشد، مانند محلول بردو، تركيبات مسي و غيره.
✔️توصيه عمومي بر آن اسـت كـه بـراي اطمينان از سازگاري دو تركيب با هم بايد آزمايش شود و بهترين راه اطمينان از اختلاط پـذيري، تجربـه عملـي آن در مزرعه است.
✔️وقتي دو آفتكش با يكديگر آميخته مي شوند، ممكن است با يكديگر سازگار بـوده و هـر كـدام نيـز تاثير خود را داشته باشند. اما در موارد بسياري ممكن است اين اختلاط منجر به افزايش تاثير يك يا هر دو آفـتكش
شود كه آنرا سينرژي مي نامند.
مانند اختلاط حشره كش هاي فسفره با علفكش هاي سولفونيل اوره در ذرت.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥چه زمان هایی اسید آمینه برای گیاه تجویز میشود؟

اسید آمینه مقاومت گیاه را در برابر استرس های محیطی افزایش می دهد و کمک می کند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی و تشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.
✔️همچنین با تغذیه باکتری ها و قارچ های مفید خاک باعث توسعه آنها در بخش اطراف ریشه و ممانعت از ورود عوامل بیمارگر به اطراف ریشه می گردد.
✔️افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی (سرما، گرما، خشکی، شوری، و غیره).
✔️کاهش تنش انتقال نشاء که دلیل اصلی کمی ریشه دهی و کاهش جذب کلسیم در ابتدای رشد است.
✔️کاهش تنش استفاده از سموم و امکان گیاه سوزی در زمان کاربری
✔️افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گل ها
✔️افزایش میزان همرسی میوه ها و افزایش همسانی اندازه میوه

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥کنه کش های گوگردی

تعداد زيادي از سموم گوگردی وجود دارند كه كه خواص كنه كشی نيز دارنـد و بـه دو گروه عمده تقسيم می شوند:
✔️گوگرد معدني: گوگرد خالص يا به صورت تركيب شده با مواد ديگر اثر كنه كشي زيادي دارد.
✔️گوگرد آلي: ايـن تركيبـات معمـولا خـواص تخـم كشی داشته و بر مراحل جوان كنه ها نيز موثر هستند.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💥هزینه های مربوط به احداث یک باغ

هزينه هاي كل ثابت يك هكتار باغ، شامل هزينه هاي مستهلك شده مرحله ی احداث و كاشت و هزينه هاي نگهداري (هزينه نگهداري تا زمان رسيدن درخت به بهره برداري اقتصادی) ميباشد.
✔️هزينه هاي جاري از دو بخش هزينه هاي مرحله داشت، شامل هزينه هاي آب، كود و ... و هزينه هاي عمليات برداشت محصول شامل هزينه هاي كارگري، بسته بندي و حمل ونقل تشكيل ميگردد.

🖱️www.Baghbanco.ir
🌸داروخانه گیاهپزشکی باغبان

💧نقش اسیدیته آب در سم پاشی

آب هايي كه خاصيت اسيدي ضعيف يا خنثي داشته باشند، براي سمپاشـي مناسـب ترند.
✔️در محيط هاي قليايي سمومي كه حالت اسيدي ضعيف دارند يونيزه مي شوند و.سمومي كه يـونيزه شـده انـد
مشكلتر جذب مي شوند.
✔️تركيباتي كه حالت اسيدي ضعيف يا خنثي دارند در محـيط هـاي اسـيدي كمتـر يونيزه شده و از اين رو بهتر جذب مي شوند مانند گلايفوزيت، پاراكوات، بنتازون و توفوردي.

🖱️www.Baghbanco.ir