منسوجات آق آلتین
15 subscribers
7 photos
Download Telegram
متقال عرض ۹۰ ریزبافت درجه یک
طاقه های ۱۰۰ متر
124 گرم
۱۰۰ درصد پنبه
عرض ۱۵۰ الی ۱۵۵
طاقه های ۱۲۰ تا ۱۸۰ متر
۲۶۰ گرم
۱۰۰ درصد پنبه
درشت بافت عرض ۱۰۵
طاقه های ۱۰۰ و ۲۰۰ متری
صد درصد پنبه
۸۵ گرم
متقال سفید
۱۰۰ درصد پنبه
عرض ۲۱۰
وزن ۲۳۵ گرم
عرض ۲۴۰ و ۲۵۰
طاقه ۵۰ متری
صد درصد پنبه
۳۵۰ و ۳۶۵ گرم