عربی دوره اول دبیرستان
304 subscribers
70 videos
36 files
23 links
در این کانال تمام محتوای کتب عربی و قرآن در هر ۳
پایه ی هفتم و هشتم و نهم تدریس خواهد شد.

آدرس ما در شبکه های اجتماعی #آپارات و #اینستاگرام و سایت ایرانی #ماباتو ( arabi_dabirestan_1 @ )

ارتباط با ادمین : 👇👇👇👇
@arabic_teacher_74
Download Telegram
⭕️ عربی هفتم _ درس سوم

بررسی لغات و متن :
https://www.aparat.com/v/XOz50
بررسی قواعد :
https://www.aparat.com/v/Eo7uS
بررسی تمارین :
https://www.aparat.com/v/pcC5n
سلام و درود 🌹🌹

لینک کل فیلم های عربی هفتم و هشتم و نهم جهت آمادگی برای امتحان نوبت اول

عربی هفتم تا آخر درس ۳
عربی هشتم تا اخر درس ۵
عربی نهم تا آخر درس ۵

👇👇👇
🔴 عربی هفتم _ درس اول

بررسی لغات و متن قسمت اول از درس اول : https://www.aparat.com/v/j91pK

بررسی قواعد قسمت اول از درس اول : https://www.aparat.com/v/JOwv9

بررسی تمارین قسمت اول از درس اول : https://www.aparat.com/v/H7ouL


بررسی لغات و متن قسمت دوم از درس اول:
https://www.aparat.com/v/FgP1L

بررسی قواعد قسمت دوم از درس اول :
https://www.aparat.com/v/kKUhf

بررسی تمارین قسمت دوم از درس اول :
https://www.aparat.com/v/kQj6Z


بررسی لغات و متن قسمت سوم از درس اول : https://www.aparat.com/v/QWhwJ

بررسی قواعد قسمت سوم از درس اول :
https://www.aparat.com/v/f8v73

بررسی تمارین قسمت سوم از درس اول :
https://www.aparat.com/v/q9T7F


🔴 عربی هفتم _ درس دوم

بررسی لغات و متن قسمت اول :
https://www.aparat.com/v/KMGtd
بررسی قواعد قسمت اول :
https://www.aparat.com/v/X3A04
بررسی تمارین قسمت اول :
https://www.aparat.com/v/uWZaP


بررسی لغات و متن قسمت دوم :
https://www.aparat.com/v/qQr9h
بررسی قواعد قسمت دوم :
https://www.aparat.com/v/Kfpl0
بررسی تمارین قسمت دوم :
https://www.aparat.com/v/2u83b


بررسی لغات و متن قسمت سوم :
https://www.aparat.com/v/lBVNA
بررسی قواعد قسمت سوم :
https://www.aparat.com/v/NdvmY
بررسی تمارین قسمت سوم :
https://www.aparat.com/v/KoClR


بررسی لغات و متن قسمت چهارم :
https://www.aparat.com/v/72zZ3
بررسی قواعد قسمت چهارم :
https://www.aparat.com/v/fQKba
بررسی تمارین قسمت چهارم :
https://www.aparat.com/v/YemiR


بررسی لغات و متن قسمت پنجم :
https://www.aparat.com/v/wBhpP
بررسی قواعد قسمت پنجم :
https://www.aparat.com/v/I64c7
بررسی تمارین قسمت پنجم :
https://www.aparat.com/v/oHgKa

🔴 عربی هفتم _ درس سوم

بررسی لغات و متن :
https://www.aparat.com/v/XOz50
بررسی قواعد :
https://www.aparat.com/v/Eo7uS
بررسی تمارین :
https://www.aparat.com/v/pcC5n
✴️ عربی هشتم :

بررسی لغات و متن درس اول :
https://www.aparat.com/v/1KIFZ
بررسی قواعد درس اول :
https://www.aparat.com/v/Lx350
بررسی تمارین درس اول :
https://www.aparat.com/v/cP98R


بررسی لغات و متن درس دوم :
https://www.aparat.com/v/wYV96
بررسی قواعد درس دوم :
https://www.aparat.com/v/x3LXS
بررسی تمارین درس دوم :
https://www.aparat.com/v/3S0nc


بررسی لغات و متن درس سوم :
https://www.aparat.com/v/DTeZ0
بررسی قواعد درس سوم :
https://www.aparat.com/v/g3YQE
بررسی تمارین درس سوم :
https://www.aparat.com/v/I9jGD


بررسی لغات و متن درس چهارم :
https://www.aparat.com/v/olC0K
بررسی قواعد درس چهارم :
https://www.aparat.com/v/AFqby
بررسی تمارین درس چهارم :
https://www.aparat.com/v/bqz8g


بررسی لغات و متن درس پنجم :
https://www.aparat.com/v/1bdL7
بررسی قواعد درس پنجم :
https://www.aparat.com/v/HB0sW
بررسی تمارین درس پنجم :
https://www.aparat.com/v/8SlMe
🟣 عربی نهم :

بررسی لغات و متن درس اول :
https://www.aparat.com/v/yLYX4
بررسی قواعد درس اول :
https://www.aparat.com/v/v4oEq
بررسی تمارین درس اول :
https://www.aparat.com/v/8ngqE


بررسی لغات و متن درس دوم :
https://www.aparat.com/v/aUFtc
بررسی قواعد درس دوم :
https://www.aparat.com/v/QCdEH
بررسی تمارین درس دوم :
https://www.aparat.com/v/09ybd


بررسی لغات و متن درس سوم :
https://www.aparat.com/v/23zaH
بررسی قواعد درس سوم :
https://www.aparat.com/v/8hvkX
بررسی تمارین درس سوم :
https://www.aparat.com/v/hQIzT


بررسی لغات و متن درس چهارم :
https://www.aparat.com/v/dT0En
بررسی قواعد درس چهارم :
https://www.aparat.com/v/dTGhg
بررسی تمارین درس چهارم :
https://www.aparat.com/v/SXmou


بررسی لغات و متن درس پنجم :
https://www.aparat.com/v/wFUmL
بررسی قواعد درس پنجم :
https://www.aparat.com/v/OVkBU
بررسی تمارین درس پنجم :
https://www.aparat.com/v/6canz
عربی دوره اول دبیرستان pinned «سلام و درود 🌹🌹 لینک کل فیلم های عربی هفتم و هشتم و نهم جهت آمادگی برای امتحان نوبت اول عربی هفتم تا آخر درس ۳ عربی هشتم تا اخر درس ۵ عربی نهم تا آخر درس ۵ 👇👇👇»
سلام و درودی دوباره 🌹

آغاز فعالیت نوبت دوم با کمی تاخیر 😎


👇👇👇👇👇👇
🔴 عربی هفتم

بررسی لغات و متن درس ششم :
https://www.aparat.com/v/mer5l
بررسی قواعد درس ششم :
https://www.aparat.com/v/R9uZG
بررسی تمارین درس ششم :
https://www.aparat.com/v/v4KZT
🔴 عربی هفتم

بررسی لغات و متن درس هفتم :
https://www.aparat.com/v/QGoKF
بررسی قواعد درس هفتم :
https://www.aparat.com/v/qnZA9
بررسی تمارین درس هفتم :
https://www.aparat.com/v/fTC47
🔴 عربی هفتم

بررسی لغات و متن درس هشتم :
https://www.aparat.com/v/5r2hw
بررسی قواعد درس هشتم :
https://www.aparat.com/v/g2xtq
بررسی تمارین درس هشتم :
https://www.aparat.com/v/ysMi6
عربی هشتم

بررسی لغات و متن درس هفتم :
https://www.aparat.com/v/nyM2a
بررسی قواعد درس هفتم :
https://www.aparat.com/v/J8NT1
بررسی تمارین درس هفتم :
https://www.aparat.com/v/qCoN4
🔷 عربی نهم

بررسی لغات و متن درس هشتم :
https://www.aparat.com/v/lwH0p
بررسی قواعد درس هشتم :
https://www.aparat.com/v/3dkT7
بررسی تمارین درس هشتم :
https://www.aparat.com/v/5gvRa