فروشگاه اقساطی بیزیلو
271 subscribers
2.41K photos
125 videos
11 files
752 links
🔰 فروش اقساطی کالای دیجیتال
🔰 اعطای نمایندگی به سراسر کشور

@bizilo_namayandegan

☎️ 041 33 35 9629
🔰 شرایط اقساطی :
http://yon.ir/aghsati

🔰تبریز، باغشمال جدید، ساختمان لنا، طبقه۲

احراز هویت درسامانه وزارت فرهنگ :
کد شامد : 1-1-700530-61
Download Telegram
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/30

SAMSUNG
s21fe 256 8 19790
a73 256 8
a54 256 8 17650
a54 128 8 16590
a53 128 8 14790
a34 256 8 14090
a34 128 8 13590
a24 128 8 9890
a24 128 6 8950
a24 128 4 7890
a23 64 4 7790
a14 128 6 7400
a14 128 4 6750
a14 64 4 5790
m13 64 4
f13 64 4 5800
a04s 64 4 5350
a04e 64 3
a03 core 32 3400

XIAOMI
mi 12 256 8 21950
mi 12x 128 8 16790
mi 12 lite 256 8 14950
note12 pro plus 256 12 5g cha 15190
note12 pro plus 256 8 5g 18090
note12 pro 256 8 5g 13750
note12 pro 256 8 10050
note11 pro plus 256 8 14050
note11 pro plus 128 8 12950
note11 pro 128 6 5g 10700
note11 pro 128 6 10550
note12 256 8 9290
note12 128 8 8400
note12 128 6 8050
note12 128 4 7590 +بیمه
note 12s 256 8 10050
redmi 12c 128 6 5790
redmi 12c 128 4 5190
redmi 10a 128 4 5650
redmi 10a 64 3 4600
redmi 9a 64 4 4000
redmi 9a 32 2
a2 plus 64 3 3990
a2 plus 32

POCO
x5 pro 256 8 14250
x4 pro 256 8 12750
x5 256 8 11390
m5 128 4 6090
c40 64 4 4700

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/01

SAMSUNG
s21fe 256 8 19190
a73 256 8
a54 256 8 16890
a54 128 8 16190
a53 256 8 16290
a53 128 8 14650
a34 256 8
a34 128 8 13490
a24 128 8 9690
a24 128 6 8850
a24 128 4 7690
a23 64 4 7690
a14 128 6 7390
a14 128 4 6690
a14 64 4 5750
m13 64 4 5400
f13 64 4 5400
a04s 64 4 5490
a04e 64 3
a03 core 32 3490

XIAOMI
mi 12 256 8 21750
mi 12x 128 8 16650
mi 12 lite 256 8
note12 pro plus 256 12 5g cha 15050
note12 pro plus 256 8 12 22790
note12 pro 256 8 5g 13300
note12 pro 256 8 10700
note11 pro plus 256 8 13890
note11 pro plus 128 8 12850
note11 pro 128 6 5g 10600
note11 pro 128 6 10450
note12 256 8 9190
note12 128 8 8350
note12 128 6 7950
note12 128 4 7550 +بیمه
note 12s 256 8 9890
redmi 12c 128 6 5590
redmi 12c 64 3 4650
redmi 10a 128 4 5790
redmi 10a 64 3
redmi 9a 64 4 4000
redmi 9a 32 2
a2 plus 64 3 3950
a2 plus 32

POCO
x5 pro 256 8 13950
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12850
m5 128 4 6050
c40 64 4 4690

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/04

SAMSUNG
s21fe 256 8 19290
a54 256 8 16850
a54 128 8 16190
a53 256 8 16290
a53 128 8 14650
a34 128 8 13650
a24 128 8 9650
a24 128 6 8750
a24 128 4 7690
a14 128 6 7750
a14 128 4 6690
a14 64 4 5690
m13 64 4 5990
f13 64 4 5790
a04s 64 4 5350
a04e 64 3 4000

XIAOMI
mi 12 256 8 21750
mi 12x 128 8 15690
mi 12 lite 256 8
note12 pro plus 256 12 5g cha 15050
note12 pro plus 256 12 22790
note12 pro plus 256 8 16550
note12 pro 256 8 5g 12850
note12 pro 256 8 10490
note11 pro plus 256 8 13690
note11 pro plus 128 8 12850
note11 pro 128 6 5g 10600
note11 pro 128 6 10450
note12 256 8 8900
note12 128 8 8150
note12 128 6 7850
note12 128 4 7550 +بیمه
note 12s 256 8 9500
redmi 12c 128 6 5690
redmi 12c 64 3 4650
redmi 10a 128 4 5850
redmi 10a 64 3
redmi 9a 64 4 4000
redmi 9a 32 2
a2 plus 64 3 3800
a2 plus 32

POCO
x5 pro 256 8
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12850
m5 128 4 6050

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/05

SAMSUNG
s21fe 256 8 19600
a54 256 8 16850
a54 128 8 16190
a53 256 8 16290
a53 128 8 14650
a34 128 8 13650
a24 128 8 9850
a24 128 6 9290
a24 128 4 7950
a14 128 6 7590
a14 128 4 6590
a14 64 4 5700
m13 64 4 6090
f13 64 4 5790
a04s 64 4 5350
a04e 64 3

XIAOMI
mi 12 256 8 21750
mi 12x 128 8 15690
mi 12 lite 256 8
note12 pro plus 256 12 5g cha 15050
note12 pro plus 256 12
note12 pro plus 256 8 16550
note12 pro 256 8 5g 12890
note12 pro 256 8 10490
note11 pro plus 256 8 13690
note11 pro plus 128 8 12850
note11 pro 128 6 5g 10600
note11 pro 128 6 10450
note12 256 8 8900
note12 128 8 8290
note12 128 6 7850
note12 128 4 7550 +بیمه
note 12s 256 8 9500
redmi 12c 128 6 5690
redmi 12c 64 3 4650
redmi 10a 128 4 5790
redmi 10a 64 3 4700
redmi 9a 64 4 4000
a2 plus 64 3 3850

POCO
x5 pro 256 8 14090
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12850
m5 128 4 6050
c40 64 4 4650

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/07

SAMSUNG
s21fe 256 8 19150
a54 256 8 16450
a54 128 8 15500
a53 256 8 16450
a53 128 8 14690
a34 128 8 12990
a24 128 8 9890
a24 128 6 9290
a24 128 4 8350
a14 128 6 8050
a14 128 4 6750
a14 64 4 5950
m13 64 4 6350
f13 64 4 6200
a04s 64 4 5750
a04e 64 3

XIAOMI
mi 12 256 8 21900
mi 12x 128 8 15650
mi 12 lite 256 8
note12 pro plus 256 12 5g cha 15190
note12 pro plus 256 12
note12 pro plus 256 8 17090
note12 pro 256 8 5g 12990
note12 pro 256 8 10550
note11 pro plus 256 8 13790
note11 pro plus 128 8 12890
note11 pro 128 6 5g 10650
note11 pro 128 6 10500
note12 256 8 9390
note12 128 8 8490
note12 128 6 7900
note12 128 4 7590 +بیمه
note 12s 256 8 9500
redmi 12c 128 6 5850
redmi 12c 64 3 4650
redmi 10a 128 4 5850
redmi 10a 64 3 4600
redmi 9a 64 4 4000
a2 plus 64 3

POCO
x5 pro 256 8 13950
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12950
m5 128 4 6050
c40 64 4 4500

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/08

SAMSUNG
s21fe 256 8 19290
a54 256 8 16290
a54 128 8 15500
a53 256 8 16450
a53 128 8
a34 128 8 13190
a24 128 8 10390
a24 128 6 9550
a24 128 4 8050
a14 128 6 7990
a14 128 4 6690
a14 64 4 5900
m13 64 4
f13 64 4
a04s 64 4 6050
a04e 64 3 4350

XIAOMI
mi 12 256 8 21950
mi 12x 128 8 15650
mi 12 lite 256 8
note12 pro plus 256 12 5g cha 15190
note12 pro plus 256 12
note12 pro plus 256 8 16900
note12 pro 256 8 5g 12890
note12 pro 256 8 10390
note11 pro plus 256 8 13790
note11 pro plus 128 8 12950
note11 pro 128 6 5g 10650
note11 pro 128 6 10550
note12 256 8
note12 128 8 8490
note12 128 6 7900
note12 128 4 7590 +بیمه
note 12s 256 8 9500
redmi 12c 128 6 5800
redmi 10a 128 4 5890
redmi 10a 64 3 4600
redmi 9a 64 4 4000
a2 plus 64 3

POCO
x5 pro 256 8 14150
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12950
m5 128 4 6050
c40 64 4 4550

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/12

SAMSUNG
s21fe 256 8 18850
a54 256 8 16350
a54 128 8 15500
a53 256 8 16250
a53 128 8 14790
a34 128 8 13090
a24 128 8 9850
a24 128 6 9590
a24 128 4
a14 128 6 7850
a14 128 4 6650
a14 64 4 4390
m13 64 4 6190
f13 64 4
a04s 64 4 5750
a04e 64 3 4350

XIAOMI
mi 12 256 8 21950
mi 12x 128 8 15650
note12 pro plus 256 12 5g cha 15190
note12 pro plus 256 12
note12 pro plus 256 8 16900
note12 pro 256 8 5g 12790
note12 pro 256 8 10390
note11 pro plus 256 8 13790
note11 pro plus 128 8 12950
note11 pro 128 6 5g
note11 pro 128 6 10550
note12 256 8
note12 128 8 8350
note12 128 6
note12 128 4
note 12s 256 8 9400
redmi 12c 128 6 5800
redmi 10a 128 4 5850
redmi 10a 64 3 4600
redmi 9a 64 4 4000
a2 plus 64 3 3890

POCO
x5 pro 256 8 14150
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12950
c40 64 4 4550

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/16

SAMSUNG
s21fe 256 8 18490
a54 256 8
a54 128 8 15500
a53 256 8 16450
a53 128 8 14790
a34 256 8 14990
a34 128 8 13090
a24 128 8 9850
a24 128 6 9090
a24 128 4 8090
a14 128 6 7800
a14 128 4 6650
a14 64 4 5690
m13 64 4 6190
f13 64 4 6090
a04s 64 4 5890
a04e 64 3 4250

XIAOMI
mi 12x 128 8 15650
note12 pro plus 256 8 16900
note12 pro plus 256 12 5g cha 15190
note12 pro 256 8 5g 12890
note12 pro 256 8 10350
note11 pro plus 256 8 13790
note11 pro plus 128 8 12950
note11 pro 128 6 10550
note12 256 8 9190
note12 128 8 8290
note12 128 6
note12 128 4
note 12s 256 8
redmi 12c 128 6 5750
redmi 10a 128 4 5890
redmi 9a 64 4
a2 plus 64 3 3800

POCO
x5 pro 256 8 14150
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12750
c40 64 4 4300

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/06/20

SAMSUNG
s21fe 256 8 18390
a54 256 8 15790
a54 128 8 14750
a53 256 8
a53 128 8 14650
a34 256 8 13550
a34 128 8 11950
a24 128 8 9750
a24 128 6 9350
a24 128 4 8290
a14 128 6 7750
a14 128 4 6600
a14 64 4 5490
m13 64 4 6150
f13 64 4
a04s 64 4 5550
a04e 64 3 4250

XIAOMI
mi 12x 128 8 15490
note12 pro plus 256 8 16490
note12 pro 256 8 5g
note12 pro 256 8 10490
note11 pro plus 256 8 13690
note11 pro plus 128 8 12900
note11 pro 128 6 10450
note12 256 8 8950
note12 128 8 8250
note12 128 6 7690
note12 128 4
note 12s 256 8 9090
redmi 12 256 8 8990
redmi12 128 8 8250
redmi 12c 128 6 5690
redmi 10a 128 4 5890
a2 plus 64 3 3850

POCO
x5 pro 256 8 14090
x5 256 8 11290
x4 pro 256 8 12750
c40 64 4 4150

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/07/08

SAMSUNG
s21fe 256 8 20150
a54 256 8 15950
a54 128 8 14450

a34 128 8 11500
a24 128 8 9450
a24 128 6 8890
a24 128 4 7900
a14 128 6 7290
a14 128 4 6350
a14 64 4 5190
m13 64 4 6100
f13 64 4
a04s 64 4 5150
a04e 64 3 4050

XIAOMI
mi 12x 128 8
note12 pro plus 256 8 17890
note12 pro 256 8 5g 13800
note12 pro 256 8 11450
note11 pro plus 256 8 13850
note12 256 8 8400
note12 128 8 7750
note12 128 6
note12 128 4
note 12s 256 8 8890
redmi 12 256 8 8150
redmi12 128 8 7850
redmi 12c 128 6 5550
redmi 10a 128 4 5990
a2 plus 64 3 3600

POCO
x5 pro 256 8 14390
x5 256 8 10950
x4 pro 256 8 12550
c40 32 2 3850

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/07/12

SAMSUNG
s21fe 256 8
a54 256 8 15990
a54 128 8 14090
a34 128 8 11290
a24 128 8 9390
a24 128 6 8350
a24 128 4 6250
a14 128 6 7000
a14 128 4 6300
a14 64 4 5100
m13 64 4 6000
f13 64 4
a04s 64 4 4990
a04e 64 3 4050

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 17890
note12 pro 128 8 5g 12850
note12 pro 256 8 11450
note12 256 8 8150
note12 128 8 7790
note12 128 6 7550
note12 128 4
note 12s 256 8 8950
redmi 12 256 8 8100
redmi12 128 8 7790
redmi 12c 128 6 5490
a2 plus 64 3 3600

POCO
x5 pro 256 8 14450
x5 256 8 11050
x4 pro 256 8 12550
c40 32 2 3850

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/07/19

SAMSUNG
s21fe 256 8 23290
a54 256 8 16290
a54 128 8 14290
a34 128 8 11090
a24 128 8 8790
a24 128 6 8290
a24 128 4 7850
a14 128 6 6790
a14 128 4 6250
a14 64 4 5190
m13 64 4 6050
f13 64 4 6150
a04s 64 4 4900
a04e 64 3

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 17590
note12 pro 256 8 5g 14290
note12 pro 256 8 11090
note12 256 8 7990
note12 128 8 7750
note12 128 6 6450
note12 128 4
note 12s 256 8 8890
redmi 12 256 8 8090
redmi12 128 8 7850
redmi 12c 128 6 5520
a2 plus 64 3 3600

POCO
f5 256 12 19290
x5 pro 256 8 14250
x5 256 8 11050
x4 pro 256 8
c40 32 2 3300

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/07/29

SAMSUNG
s21fe 256 8 24090
a54 256 8 15290
a54 128 8 13500
a34 128 8 11090
a24 128 8 8750
a24 128 6 8050
a24 128 4 7790
a14 128 6 6600
a14 128 4 5990
a14 64 4 4850
m13 64 4 5950
f13 64 4 5990
a04s 64 4 4750
a04e 64 3 4090

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 16190
note12 pro 256 8 5g 12990
note12 pro 256 8 10150
note12 256 8 7250
note12 128 8 6950
note12 128 6 6750
note 12s 256 8 8100
redmi 12 256 8 7390
redmi12 128 8 7350
redmi 12c 128 6 5000
a2 plus 64 3 3490

POCO
f5 256 12 18150
x5 pro 256 8 13190
x5 256 8 10690
x4 pro 256 8
c40 64 4 3890

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/08/10

SAMSUNG
s21fe 256 8 23990
a54 256 8 15190
a54 128 8 13290
a34 128 8 11150
a24 128 8 8750
a24 128 6 7790
a24 128 4 7650
a14 128 6 6800
a14 128 4 5890
a14 64 4 5100
m13 64 4 5900
f13 64 4 5900
a04s 64 4 4690
a04e 64 3 4050

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 15490
note12 pro 256 8 5g 12350
note12 pro 256 8 10550
note 12s 256 8 7990
note12 256 8 7850
note12 128 8 7350
note12 128 6 7050
redmi 12 256 8 7790
redmi12 128 8 7150
redmi 12c 128 6 5350
a2 plus 64 3

POCO
f5 256 12 17990
x5 pro 256 8 12990
x5 256 8 10600
x4 pro 256 8
c40 64 4 4050

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/08/16

SAMSUNG
s23fe 256 8 25890
s21fe 256 8 21990
a54 256 8 15400
a54 128 8 13590
a34 128 8 11290
a24 128 8 8750
a24 128 6 7700
a24 128 4 7400
a14 128 6 6850
a14 128 4 5790
a14 64 4 5100
m13 64 4 5850
f13 64 4 5850
a04s 64 4 4900
a04e 64 3 3950

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 14990
note12 pro 256 8 5g 12050
note12 pro 256 8 10650
note 12s 256 8 7950
note12 256 8 7950
note12 128 8 7500
note12 128 6 6990
redmi 12 256 8 7750
redmi12 128 8 6190
redmi 12c 128 6 5300
redmi 12c 128 4 4700
a2 plus 64 3 3650

POCO
f5 256 12 17490
x5 pro 256 8 12790
x5 256 8 10700
c40 64 4 3900

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/08/18

SAMSUNG
s23fe 256 8 28150
s21fe 256 8 22450
a54 256 8 15400
a54 128 8 13900
a34 128 8 10890
a24 128 8 8720
a24 128 6 8150
a24 128 4 7400
a14 128 6 6850
a14 128 4 5890
a14 64 4 5050
m13 64 4 5850
f13 64 4 5850
a04s 64 4 4750
a04e 64 3

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 15090
note12 pro 256 8 5g 12050
note12 pro 256 8 10550
note 12s 256 8 7900
note12 256 8 7850
note12 128 8 7700
note12 128 6
redmi 12 256 8 7690
redmi12 128 8 7190
redmi 12c 128 6 5300
redmi 12c 128 4 4700
a2 plus 64 3 3500

POCO
f5 256 12 17250
x5 pro 256 8 12850
x5 256 8 10700
c40 64 4 3850

HUAWEI
honor90 lite 10390
honor x9a 256 8 12790
honor x8a 128 8 8290
honor x7a 128 4 5750
honor x6 64 4 4790

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/08/22

SAMSUNG
s23fe 256 8 25450
s21fe 256 8 22290
a54 256 8 15290
a54 128 8 13750
a34 128 8 10990
a24 128 8 8590
a24 128 6 7700
a24 128 4 7350
a14 128 6 6790
a14 128 4 5790
a14 64 4 4950
m13 64 4 5790
f13 64 4 5790
a04s 64 4 4750
a04e 64 3 3950

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 14790
note12 pro 256 8 5g 11690
note12 pro 256 8 10290
note 12s 256 8 7690
note12 256 8 7550
note12 128 8 7550
note12 128 6
redmi 12 256 8 7450
redmi12 128 8 7100
redmi 12c 128 6 5190
redmi 12c 128 4 4650
a2 plus 64 3 3450

POCO
f5 256 12 17150
x5 pro 256 8 12650
x5 256 8 10600
c40 64 4 3790

HUAWEI
honor90 lite 10290
honor x9a 256 8 12690
honor x8a 128 8 8250
honor x7a 128 4 5690
honor x6 64 4 4750

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/08/25

SAMSUNG
s23fe 256 8 25150
s21fe 256 8 21750
a54 256 8 14850
a54 128 8 13750
a34 128 8 10850
a24 128 8 8650
a24 128 6 7700
a24 128 4 7350
a14 128 6 6790
a14 128 4 5790
a14 64 4 4900
m13 64 4 5790
f13 64 4 5790
a04s 64 4 4650
a04e 64 3 4100

XIAOMI
note12 pro plus 256 8 14590
note12 pro 256 8 5g 11390
note12 pro 256 8 10150
note 12s 256 8 7450
note12 256 8 7150
note12 128 8 6900
redmi 12 256 8 7150
redmi12 128 8 6950
redmi 12c 128 6 5090
redmi 12c 128 4 4650
a2 plus 64 3 3450

POCO
f5 256 12 16450
x5 pro 256 8 12550
x5 256 8 9990
c40 64 4 3690

HUAWEI
honor90 lite 10290
honor x9a 256 8 12690
honor x8a 128 8 8250
honor x7a 128 4 5690
honor x6 64 4 4750

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
🔔 همکاران عزیز

ضمن تبریک نوروز و سالِ نو، از همکاری و همراهی شما سپاسگزاریم. امیدواریم سالِ جدید سالی پر از برکت، فراوانی و سلامتی برایتان باشد. 🌸

🔸شرکت از پنجم فروردین ١۴٠٣ فعالیت خود را شروع خواهد کرد.
🔸شرایط فروش مطابق روال جاری خواهد بود و افزایش نخواهیم داشت.
🔸سياست هایِ کاریِ شرکت نیز مطابق روال جاری ادامه خواهد داشت.

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔔 همکاران عزیز ضمن تبریک نوروز و سالِ نو، از همکاری و همراهی شما سپاسگزاریم. امیدواریم سالِ جدید سالی پر از برکت، فراوانی و سلامتی برایتان باشد. 🌸 🔸شرکت از پنجم فروردین ١۴٠٣ فعالیت خود را شروع خواهد کرد. 🔸شرایط فروش مطابق روال جاری خواهد بود و افزایش نخواهیم…
ضمن عرض ادب و احترام خدمت همراهانی که در کانال نمایندگان نیستند.
لازم به ذکر است که این شرکت در ماههای اخیر بصورت "خرید و فروش توسط نماینده گان" فعالیت داشته و به همین دلیل لیست قیمت ارائه نمیشود (و این به منزله کار نکردن مجموعه نمیباشد)
شرایطِ فروشِ اقساطی برای همکاران تسهیل گردیده و فعالیت ما با همکاران مطمئن انجام میگردد، لذا چنانچه قصد همکاری و اخذ نمایندگی دارید، میتوانید با ما در ارتباط باشید.

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo