دیجی مالیات
2.34K subscribers
75 photos
2 videos
332 files
1.15K links
دیجی مالیات
کانال رسمی اطلاع رسانی قوانین و مقررات مالیاتی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد.

هدف از این کانال ارتقاء فرهنگ مالیاتی مودیان مالیاتی
کشور است.
دسترسی به ادمین:
@Digimaliatadmin
Download Telegram
to view and join the conversation
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703945

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۴
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
تعداد قوانین مرتبط: ۰
تعداد مقررات مرتبط: ۲

موضوع: احکام مالیاتی تصویب نامه شماره ۶۰۴۶۸/ت ۵۹۱۰۹ه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،( ب)، (د)، (هـ)، (و)،( ح)، (ط)، (ی)، (ک)،( ل)،( م)، (ع)،( ف)، (ص)،( ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ )تبصره (۵) و بند( ل) تبصره (۶ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین
نامه اجرایی بندهای (الف)،( ب)، (د)، (هـ)، (و)،( ح)، (ط)، (ی)، (ک)،( ل)،( م)،
(ع)،( ف)، (ص)،( ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ )تبصره (۵) و بند( ل) تبصره (۶)ماده
واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه۵۹۱۰۹/۶۰۴۶۸
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳هئیت محترم وزیران که براساس بندهای ۱و۳ به ترتیب بند۷ ماده ۱ وبند
۵ماده ۳آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل اصلاح شده است ،جهت اجرا ارسال می شود
:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کارمی روند :

۷- اوراق مالی اسلامی : اوراق بهادار اسلامی بانام نظیر اوراق مشارکت ، انواع صکوک
اسلامی ( ازجمله اجاره ، وکالت ، مرابحه عام ومنفعت ) واسناد خزانه اسلامی که
درچهار چوب عقود اسلامی منطبق بر قوانین ومقررات مربوط ، به قیمت اسمی مشخص برای
مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند . این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر
می شوند .

ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن ،
با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ وحفظ قدرت خرید وبا رعایت موارد زیر انجام میشود :

۵- دراجرای بند( ل) تبصره( ۶ ) قانون ، درمواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت
مالیات بر ارزش افزوده ، به صورت اسنادخزانه اسلامی با سررسید حداکثر تاپایان سال
۱۴۰۰ پرداخت می شود ، درصورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق رابدون
محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان
امورمالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را ازبدهی مالیاتی پیمانکار کسر
واطلاعات اسناد مذکور رابه خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور
موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکوررا ، به عنوان وصولی مالیات منظور کند .امید علی پارسا

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703945
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/me/todos/
نوع: تقویم دیجی مالیات

۳ روز مـانـده به ارسال فهرست معاملات فصلی تابستان ۱۴۰۰
تاریخ یاداور: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۰

https://instagram.com/digimaliat
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/me/todos/
نوع: تقویم دیجی مالیات

۲۵ روز مـانـده به تسلیم گزارش حسابرسی مالی ماده ۲۷۲ عملکرد ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی
تاریخ یاداور: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۰

https://instagram.com/digimaliat
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703948

نوع: تصویب نامه‌ها
شماره: ۸۶۹۴۶/ه۵۹۱۶۷
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تعداد قوانین مرتبط: ۰
تعداد مقررات مرتبط: ١

موضوع: آیین نامه اجرایی بند م تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

به شرح مستندات پیوست

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703948
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703949

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: د/۴۷۷۱۴/۲۳۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تعداد قوانین مرتبط: ۰
تعداد مقررات مرتبط: ۰

موضوع: نحوه انتخاب اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ بارگذاری شده در سامانه سنیم برای حسابرسی مالیاتی وقرار گیری مودی در انباره حسابرسی

به شرح مستندات پیوست...

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703949
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703950

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۷
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
تعداد قوانین مرتبط: ۲
تعداد مقررات مرتبط: ۰

موضوع: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی واجرای احکام ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده دراجرای مصوبه هشتاد ونهمین جلسه ستادملی کرونا مورخ 1400/07/24

به موجب قسمت اخیر بند (۵) مصوبات هشتادونهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ موضوع نامه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ رییس دفترمحترم رییس جمهورموارد
مقرردرقانون مالیاتهای مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که
آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم وماده (۲۹) قانون مالیات
برارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید می شود .

حکم مذکور برای کلیه اشخاص حقیقی ، موضوعیت داشته براساس آن ،مهلت اعتراض به اوراق
مالیاتی مقرردر قانون مالیاتهای مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده ، مهلت رسیدگی
مجدد به پرونده مالیاتی دراجرای ماده (۲۳۸ ) قانون مالیاتهای مستقیم ونیزمهلت رفع
اختلاف با اداره امور مالیاتی در راستای مقررات ماده (۲۹) قانون مالیات برارزش
افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ باشد ،
به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی (
حسب مورد) تمدید می شود .

داود منظور

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703950
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703957

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
تعداد قوانین مرتبط: ١
تعداد مقررات مرتبط: ١

موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810272مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جز بند (ب)ازبند 2 بخشنامه 200/97/177 مورخ 13797/12/28

به پیوست تصویردادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸هیات عمومی دیوان
عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل در خصوص ابطال جز(ب) ازبند ۲بخشنامه
۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری
جاری ، جهت اجرا ارسال می شود :

به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ، زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از
طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای
بعد استهلاک پذیر است وبه عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می شود
وبراساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۷/۰۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، مشمول بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده وبه
عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. نظر به اینکه برمبنای جز (ب) ازبند
۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ -۱۳۹۷/۱۲/۲۸سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است که
زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست ،
بنابراین مقرره مذکوربه دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم
ومفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵- ۱۳۹۷/۷/۱۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، خلاف قانون
وخارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی کشوروضع شده ومستند به بند (۱) ماده
۱۲وماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می
شود.

با عنایت به مراتب فوق واستدلال رای موضوع دادنامه های شماره ۱۶۳۶و۱۶۳۶/۲ مورخ
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات مزبور ونظر به اینکه به موجب قسمت اخیررای موضوع دادنامه صدرالذکر
،صرفا مقرره مذکوردر جز(ب) ازبند (۲)بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش
سرمایه گذاری جاری ابطال گردیده است ،لذاجز( ب)ازبند ۲ بخشنامه موصوف به شرح ذیل
اصلاح می گردد:

ب- درخصوص سرمایه گذاری های جاری( اعم از سریع المعامله وسایر سرمایه گذاری های
جاری ) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش سرمایه
گذاری های مذکوربه عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد ودر صورت کاهش ارزش سرمایه
گذاری، زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی خواهد
بود.داود منظور

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703957
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703958

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۲
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
تعداد قوانین مرتبط: ۰
تعداد مقررات مرتبط: ۰

موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن

احکام مالیاتی قانون جهش تولید در مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ مجلس محترم شورای اسلامی به
شرح ذیل جهت اجرا ارسال می شود :

ماده ۳- صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی وتخصیص بهینه
منابع مالی بخش مسکن ،یا کارکرد تجمیع وتخصیص منابع مالی موضوع این قانون ، حداکثر
تا سه ماه پس ازلازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می گردد.

منابع این صندوق ازمحل منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این قانون ومنابع
وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله ، مالیات های مرتبط با حوزه زمین ، مسکن ،مستغلات
وساختمان ، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی ، منابع حاصل
ازبازگشت اصل وفرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز یکم در هر
سال ، کمک های خیرین وسایر منابعی که دراساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تامین می
شود وبه مصارف صندوق از جمله یارانه ،سود تسهیلات ، تخفیف درهزینه صدور وتمدید
پروانه ساختمانی ، گواهی پایان کار ساختمان ، هزینه تعمیر وانتقال زیر ساخت ومشارکت
درایجاد امکانات ، خدمات روشنایی و کاربرهای غیر انتفاعی ( آموزشی ،مذهبی ، درمانی
،فضای سبز، فرهنگی ،ورزشی وتجهیزات شهری) درتوسعه ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب
شورای عالی مسکن برای طرح پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد .

اموال ودارایی این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی است .صندوق در وزرات راه
وشهرسازی مستقر است ودرتهران وهیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد.ارکان صندوق شامل
هیات امنا وهیات عامل است .

تبصره ۸ ماده ۳- در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه های مالیاتی مرتبط با
حوزه زمین ، مسکن ، مستغلات وساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور واز سال ۱۴۰۱کلیه
مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می گیرد .

ماده ۴ - بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ % از تسهیلات پرداختی
نظام بانکی در هرسال را بانرخ سود مصوب شورای پول واعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند،
به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون وششصد هزار میلیارد
(۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد
وبرای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق
با نرخ تورم سالانه افزایش یابد .

تبصره ۱ ماده ۴- بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی ، به غیر از بانک مسکن ازشمول
احکام این ماده مستثنی هستند .

تبصره ۲ ماده ۴- تسهیلات فوق براساس نیاز سالانه مسکن در طرحها وبرنامه های اعلام
شده وزرات راه وشهر سازی پرداخت می شود .درصورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع
صندوق ملی مسکن ، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک
عامل وبراساس نرخ سود مصوب شورای پول واعتبارمحاسبه می گردد .

تبصره ۳ ماده ۴- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به
فروش اقساطی تبدیل وتعهدات آن به خریدار منتقل می شود . مجموع دوران مشارکت وفروش
اقساطی ، بیست ساله می باشد . درصورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور
وکوتاهی سازنده باشد ،سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تایید وزرات راه
وشهرسازی برعهده سازنده می باشد .

تبصره ۴ ماده ۴- بانکها و موسسات اعتباری درصورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده
مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده ۱۴ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه
مسکن درچارچوب مقررات بانک مرکزی وسازمان بورس اوراق بهادار هستند .

تبصره ۵ ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این
ماده ، درقالب بودجه سنواتی ، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را
ازبانکها و موسسات اعتباری مستنکف ، اخذ وبه خزانه داری کل کشور واریز نماید این
مبلغ صد درصد ۱۰۰% تخصیص یافته تلقی وبه حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود .

تبصره ۱ ماده ۵ -انتقال زمین های بخش دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای
مشمول ماده ۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری نهایی این صندوق ها واجاره املاک ومستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری
از مالیات معاف است .

ماده ۱۰- کلیه وزراتخانه ، موسسات ودستگاههای دولتی وهمچنین
شرکتهایی که صددرصد ۱۰۰
% سرمایه وسهام آنها متعلق به دولت می باشد ، مکلفند نسبت به واگذاری وتحویل رایگان
اراضی دراختیارخود که درچارچوب مکان یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی وحمایت از
تولید وعرضه مسکن قرارمی گیرند( به استثنای اراضی تبصره ۲ ماده ۹ این قانون) ظرف
دوماه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزرات راه وشهرسازی
اقدام نمایند.ادارات ثبت اسناد واملاک ملکفند پس از اعلام وزراتخانه یادشده ظرف مدت
یکماه نسبت به تفکیک وانتقال ملک در دفتر املاک وصدور سند مالکیت به نام دولت با
نمایندگی وزرات راه وشهر سازی اقدام نمایند .

ماده ۱۷- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده سازی ، محوطه سازی ،
زیربنایی وروبنایی وساخت مسکن کلیه برنامه های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال به ازای هر واحد مسکونی محاسبه نماید .

داود منظور

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703958
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703959

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۳۰/۹۳۶۸/ص
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تعداد قوانین مرتبط: ۰
تعداد مقررات مرتبط: ۰

موضوع: ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

پیرو دستورالعمل شماره ۲۳۰/۵۳۳۳۸/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ موضوع ترتیبات اجرایی نحوه وصول
بدهی بدهکاران ، بدین وسیله بند (۷) وقسمت اخیر بند (۶) با عبارت ((دفتر حسابداری))
، وصول واستردادمالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یادشده را عودت
نماید . حذف وبند (۵) به شرح ذیل اصلاح می گردد .

بند ۵) : ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت
هیات های اجرایی برای وصول بدهی های قطعی بالاخص معوقات اقدام وپس از وصول مالیات
برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات ،عوارض وجرایم به ترتیب دوره / سال اقدام
نمایند .محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703959
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703960

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۳۰/۵۵۳۶۴/د
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
تعداد قوانین مرتبط: ۰
تعداد مقررات مرتبط: ١

موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور(نحوه اعمال تغییرات عوارض جز (1) بند (ب)ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ودر راستای اجرای بند (ز)تبصره
(۸)قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورکه مقررمی دارد((برای ساماندهی سکونت گاه های
غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه وعشایری،بهسازی محیط های
اسکان وبافت های فرسوده واقع در حریم وخارج ازحریم شهرها ومحدوده روستاها، تامین
زیر ساخت وفراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه ، مسجد ، کتابخانه ،روشنایی
محیط،پایگاه بسیج ،پاسگاه وکلانتری دراین مناطق ، شورای توسعه وبرنامه ریزی استان
ها ،موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را براساس آیین
نامه اجرایی که تصویب هیات وزیران می رسد از محل عوارض جز(۱)بند(ب) ماده(۶)قانون
برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب های اجتماعی ومحرومیت زدایی برای محلات آسیب
دیده وبهسازی مناطق فوق الذکر درهمان استان نمایند .)) ضرروت دارد به منظور اجرای
صحیح مقررات وواریزبه موقع عوارض سهم شهرداری ها ، دهیاری ها ،روستاها ومناطق
عشایری وتمرکز وجوه استانها ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام مواردذیل اقدام
نمایند :

۱- ادارات کل امورمالیاتی موظفند در راستای بندهای (۲)و (۳) آیین نامه سهم جمعیتی
مناطق یاد شده در هر استان وحساب تمرکز وجوه هر استان را از سازمان مدیریت وبرنامه
ریزی استان استعلام وپیگیری نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند سهم مناطق مذکور ازدرآمد حاصل از عوارض جز بند
(۱) بند ب ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را پس از کسرکسورات قانونی
حداکثرتا پانزدهم ماه بعد به نسبت جمعیت ساکن این مناطق به جمعیت کل استان مشخص وبه
حساب تمرکز وجوه استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

۳-ادارات کل امور مالیاتی استان هایی که سهم جمعیتی مناطق مزبور وحساب تمرکز وجوه
به آنان اعلام نشده است مکلفند تا اعلام ضریب جمعیتی مناطق مذکور توسط سازمان
مدیریت وبرنامه ریزی استان نسبت به نگهداشت یک درصد (۱%) از عوارض وصولی موضوع
جز(۱) بند ب ماده (۶) قانون برنامه اقدام تا پس ازمشخص شدن سهم مناطق مطابق بند
(۱)این دستورالعمل ،نسبت به تسویه بدهی یا مازاد واریزی ازابتدای سال اقدام نمایند
.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703960
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703965

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
تعداد قوانین مرتبط: ١
تعداد مقررات مرتبط: ١

موضوع: ارسال دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸،شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان
عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت (شخص حقوق بگیر)از بند (۱) بخشنامه شماره۲۰۰/۹۸/۴۴
مورخ۱۳۹۸/۰۵/۱۴وابطال عبارت ( حق بیمه انواع بیمه های عمر وزندگی بابت افراد تحت
تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود . از ابتدای تذکر (۱) بخشنامه مذکور از
تاریخ صدور بخشنامه ) تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات
موصوف مبنی بر ابطال عبارت کارفرمایان ، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند
صرفا با کسر حق بیمه درمانی پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه ازبند (۱)
بخشنامه مزبور و تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات ذکر
شده در خصوص ابطال تذکر(۱) بخشنامه اشاره شده جهت اجرا ارسال می گردد .

با توجه به دادنامه مذکور ، ضمن حذف تذکر یک بخشنامه یادشده ،بند یک آن به شرح ذیل
اصلاح می گردد:

۱- حق بیمه پرداختی های پرداختی بابت بیمه درمان وانواع بیمه های عمر وزندگی شخص
حقوق بگیر وافراد تحت تکفل موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، با ارائه اسناد
ومدارک از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد .

پرداخت کننندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان وانواع بیمه های عمر
وزندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران وقید میزان آن درفهرست های حقوق
تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نماید

داود منظور

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703965
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703966

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
تعداد قوانین مرتبط: ١
تعداد مقررات مرتبط: ۰

موضوع: نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای
مستقیم و آثاروتبعات عدم اجرای صحیح قوانین ومقررات که موجبات اطاله دادرسی را
فراهم می نماید . مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای
عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند وپرونده جهت
رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد .هیات مذکور با رعایت نظر
شعب دیوان عدالت اداری وشورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده ورای مقتضی
صادرنماید .بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری ونیزشعب
شورای عالی مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده موجب خواهد شد با
اعتراض مودیان مالیاتی فرایند رسیدگی ودادرسی درمراجع مالیاتی ودیوان عدالت اداری
تکرار گردد. بنابراین به منظور پرهیز ازرسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع
حقوق بیت المال ویا مودی مالیاتی را همراه دارد، مقتضی است هیات های حل اختلاف
مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب
دیوان عدالت اداری وشورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی وصدور رای مقتضی نمایند.
عدم اجرای مفادحکم مذکور تخلف محسوب می گرددو موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط
داداستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید . مسولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه
برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد .

داود منظور

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703966
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/news/list/146

نوع : اخبار مالیاتی

عنوان: قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اجرایی می گردد

با عنایت به مفاد ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده وعدم راه اندازی سامانه
مودیان وبنا بر الزام قانونی قسمت اخیر ماده یادشده تازمان راه اندازی سامانه
مودیان ترتیبات ثبت نام ، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی ورسیدگی به آن ها حسب
مقررات قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن می باشد .بنابراین تازمان راه اندازی سامانه مودیان صرفا اشخاص مشمول فراخوان های هشتگانه (
اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۷) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله
ارائه اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات وعوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از
پایان هردوره مالیاتی خواهند بود.سایرموارد ازجمله تعاریف ، تاریخ تعلق ، ماخذ ، نرخ ، معافیت ، استرداد، مالیات
کالاهای خاص ، مالیات وعوارض خاص ، جرائم ، نحوه تخصیص ، انتقال وتوزیع مالیات و
عوارض ، رفع اختلاف ودادرسی مالیاتی تابع قانون جدید ( لازم الاجرا از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
)خواهد بود .لازم به ذکراست که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره پاییز سال ۱۴۰۰
و پرداخت مالیات وعوارض متعلقه ، تا ۱۵ دی ماه سال جاری خواهد بود .

https://instagram.com/digimaliat
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/news/list/147

نوع : اخبار مالیاتی

عنوان: بخشنامه درخصوص عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزء های ۱، ۳ و ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای
موضوع بندهای ۱و۳و۵ بند الف ماده ۹ قانون ارزش افزوده طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۳۸۲۵۶
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ توسط مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد .

ادامه به شرح پیوست ....

https://instagram.com/digimaliat
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/news/list/148

نوع : اخبار مالیاتی

عنوان: مصوبات یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۲۳۶۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره
۶۰/۲۳۶۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

https://instagram.com/digimaliat
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703967

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تعداد قوانین مرتبط: ۶
تعداد مقررات مرتبط: ۰

موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48) و (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

نظر به این که به موجب مواد (۴۸)و(۵۰)و(۵۱) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی ، مفاد مواد (۲۳۸)و(۲۴۴)و(۲۵۱) قانون مالیاتهای
مستقیم ( مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحات والحاقات بعدی ) اصلاح واز تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
لازم الاجرا می باشد ،بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد :

۱- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات برارزش افزوده ودر
مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود ، قابل رسیدگی مجدد در اجرای
مفاد ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ودستورالعمل اجرایی آن می باشد .
بنابراین اعتراضات به عمل آمده ، قبل اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (
حسب مورد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ وقسمت اخیر ماده ۲۹
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷) می باشند .

۲- با توجه به تسری ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات برارزش
افزوده به موجب ماده (۴۸) قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ، مهلت اعتراض به اوراق
مطالبه یا استرداد مالیات برارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به بعد ابلاغ می
شود، سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود .

۳- با توجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (۲۴۴ )
اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ونظربه لازم الاجرا شدن احکام مقرر دراین ماده
وتبصره های آن از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ، درمواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف
مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکزدادرسی مالیاتی شکل نگرفته است ، مدیریت هیات
های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها ازتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی تعیین شده است ، با هماهنگی مرکز مذکور ،
نسبت به تجدید دعوت از مودی وبرگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب
تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام ومراتب عدم تشکیل جلسه هیات را به اطلاع
مودی ذی ربط برسانند .

۴- به موجب ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، مهلت اعتراض به آرای قطعی
هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دو(۲) ماه ازتاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد ،
دراجرای این ماده ، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به
استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به
شورای عالی مالیاتی اعتراض ودرخواست تجدید رسیدگی نمایند . دادستان انتظامی مالیاتی
در اجرای ماده (۲۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به
دادیاران تفویض نمایند .

۵- مهلت دو(۲) ماهه اعتراض ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، صرفا مربوط
به آرای صادره ای است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ابلاغ می شوند . بنابراین آرای قطعی
هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند ، به لحاظ اعتراض
کما کان تابع مقررات ماده (۲۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱می
باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم
الاجرا شدن قانون مذکور ،قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند .

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.داود منظور

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703967
دیجی مالیات برترین سامانه تخصصی قوانین و مقررات کشور

https://digimaliat.ir/a/library/laws/703969

نوع: بخشنامه‌ها
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۷۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
تعداد قوانین مرتبط: ۳
تعداد مقررات مرتبط: ۲

موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 200/96/144 مورخ 96/10/19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بردرآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1)و(2) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ درخصوص ابلاغ دادنامه شماره
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۴مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری
معافیت مالیاتی مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر درمناطق آزاد
تجاری - صنعتی عبارت (( ومعافیت مالیات بردرآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد
تجاری با رعایت ماده (۱۳)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی )) از قسمت
اخیر پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۴۴مورخ ۹۶/۱۰/۱۹حذف واین قسمت به شرح ذیل
اصلاح می گردد:

لذا درصورت پرداخت وجوه موضوع تبصره های مذکور به هریک ازاشخاص صدرالاشاره ، به
استثنای معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ، سایر بخشودگی ها ومعافیت
های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (۹۲ )قانون مذکور ومعافیت های مالیاتی
موضوع ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع ماده (۵۶)قانون جامع خدمات رسانی
به ایثارگران وبند زماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه دراین خصوص نیز تسری می یابد
.

داود منظور

https://instagram.com/digimaliat https://digimaliat.ir/a/library/laws/703969