طب جامع اسلامی
198 subscribers
251 photos
51 videos
1 file
296 links
موسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه
(علیهم السلام) www.eslamicteb.ir
حجت الاسلام استادسید حمید رضا اختریان
ناشر مبانی طب جامع اسلامی
ارتباط با ادمین:
@Islamicteb14
Download Telegram
⛔️ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻌﺎت وﻏﺬاﻫﺎي داغ

☑️ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺬاﺑـﻪ آراﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮﺳـﺪ وﺳـﭙﺲ ﻣـﺼﺮفﮐﻨﯿــﺪ.

◀️ﻣــﺼﺮف ﻏــﺬاوﻣﺎﯾﻌﺎت داغ ،ﺑﺎﻋــﺚ اﯾﺠــﺎد ﺳــﺮﻃﺎن دﻫــﺎن وﺣﻨﺠــﺮهﻣﯽ ﮔﺮدد

ازﻓﻮت ﮐﺮدن ﻏﺬاﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

منبع:👇👇
📚 کتاب گام به گام تا سلامتی

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﮔﺰﻣﺎ در ﻧﻮزادان

1⃣ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ

2⃣ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه اي ﮐﻪ در ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻧﻮزادان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

3⃣ﻟﻮازم ﺑﻬﺪا ﺷﺘﯽ آراﯾﺸﯽ، ﻋﻄﺮﻫﺎ، ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎ و ﮐﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر
( ﭼﻪ درﺻﻮرت، ﭼﻪ روي ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدر ﮐﻪ ﮐﻮدك از آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮ ﻣـﯽ ﺧـﻮرد )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﮐﻮدك ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .

4⃣ﻋﺮق ﺳﯿﻨﮥ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻮرت و ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮزاد درﮔﯿﺮ اﺳﺖ.

5⃣ﻋﺮق ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺧﻨـﮏ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ دﻣـﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻌﺮﯾﻖ وي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد

6⃣ﺑﻮﺳﯿﺪن زﯾﺎد ﻧﻮزاد، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ورژ ﻟـﺐ ﻫـﺎ ﯾـﺎﻣﻮﻫﺎي ﺿﺨﯿﻢ ﺻﻮرت(ﺑﺎ ﺗﯿﻎ زدن ﻣﮑﺮر ) ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﮔﺰﻣﺎي ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ادامه در کتاب....
منبع👇👇
📚بیماری های پوست (راه های پیشگیری و درمان)
مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
امشب که زمین و آسمان می گرید

از ماتم عسکری جهان می گرید

جا دارد اگر شیعه خون گریه کند

چون مهدی صاحب الزمان می گرید

🏴سالروز پرپر شدن یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، تسلیت باد
@eslamicteb14
ای منتظران،گنج نهان می‌آید
آرامش جان عاشقان می‌آید

بربام سحرطلایه داران ظهور
گفتندکه صاحب الزمان می‌آید

عیدامامت و ولایت مولایمان امام زمان (عج) رابه همه شیعیان تبریک میگوییم.

@eslamicteb14
بسمه تعالی

🌸🌸 ثبت نام آغاز شد 🌸🌸

✳️ دوره های آموزشی طب جامع اسلامی

توسط موسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه(علیهم السلام)
⭕️ناشر مبانی طب جامع اسلامی⭕️

مُدرّس : ٭حجت الاسلام استاد سید حمید رضا اختریان خراسانی

مولف مجموعه کتاب های طب جامع اسلامی


🔹گزیده ای از موضوعات دوره ها:

1⃣مزاج شناسی مقدماتی_تکمیلی

2⃣گیاه شناسی

3⃣شناخت بیماری های مختلف بدن آناتومی بدن

4⃣نسخه پیچی

5⃣ آشنایی با تغذیه ی مناسب و غذاهای سالم
6⃣ پرسش و پاسخ و...

⚡️ارائه گواهی پایان دوره

⚡️اشتغال به کار نفرات برتر هر دوره آموزشی🌺 زمان برگزاری دوره : (از 16آذر ماه1396)
👈فقط روزهای پنجشنبه

👈 مکان :استان البرز_ کرج


🔴 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر مشخصات خود را به آی دی زیر ارسال نمایید:
موسسه طب الائمه👈
@islamicteb14
یا با این شماره ها تماس بگیرید 👇

09124624708علیزاده
09121907429علمی
09140422830سالاری


┏━━◦▪️🍃▪️🍃▪️◦━━┓

🆔 @eslamicteb14

🌐 www.eslamicteb.ir
┗━━◦▪️🍃▪️🍃▪️◦━━
🔴ﭘﻨﺞ ﻣﺸﺨﺼﮥ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻟﺮي

ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻟﺮي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘـﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔـﻪﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:👇

1⃣ وزن؛ ﻫﺮ ﭼﻪ وزن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎز دارد .

2⃣ ﻗﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪ ﻓﺮد ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎزاﺳﺖ.

3⃣ ﺳﻦ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﺳﻦ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .

4⃣ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ اﻧـﺮژي،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

5⃣ ﺟﻨﺲ؛ ﻧﯿﺎز ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺮژي، ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز زن اﺳﺖ .

منبع:👇👇
📚 کتاب هفت گام تا لاغری

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴درمان خشکی پوست بدن در فصل زمستان

🔸حجت الاسلام استاد اختریان👆

💠با ما همراه باشید در کانال طب جامع اسلامی👇👇👇
🆔 @eslamicteb14
🔴چیزهایی که باعث ریزش مو
می شوند را بشناسید𓽗❗️

🔴حجت الاسلام استاد اختریان👇
http://www.eslamicteb.ir/post_details.php?post_id=493
🆔 @eslamicteb14
محمّد وارث پیغمبران است
که او سلطانِ شهرِ دلبران است
به حق فرمود حق لایزالی
محمّد علت خلقِ جهان است

🌺میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) بر عموم شیعیان مبارک باد🌺
@eslamicteb14
📢برگزاری اولین جلسه کلاس مزاج شناسی

◀️مکان: استان البرز _کرج


زمان پنجشنه 96/09/16
🆔 @eslamicteb14
🔴ﺑﺪان و آﮔﺎه ﺑﺎش!

ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ

اﻓﺮاد چاق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺻﻮﻻً ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﺸـﺴﺘﻦ وﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و ﺣﺘﯽ راه رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻫـﺎي ﻋـﻀﻼﻧﯽدر آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳـﯿﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿـﺰ چندﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

منبع:👇
📚 سیاتیک (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ👇👇

1⃣ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ

2⃣ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ روز ﻧﺮﻣﺶ و ورزش را ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﮔـﺮ ﻫﻨﮕـﺎم ورزش ﮐﺮدن، اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺠـﻮم آورد ﺑـﻪ ورزش دﯾﮕـﺮي ﺑﭙﺮدازﯾـﺪ .
ﻫﻔﺘﻪ اي2 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

3⃣ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ا وﻟﻮﯾـﺖ ﺑﻨـﺪي ﮐـﺮده و ﮐﺎرﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و دﺷـﻮار را ﺑـﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

4⃣ﻣﺴﺆ ﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ را ﺑﻪ دوش ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺮاﺳﺘﺮس و ﮐﻢ
ﺗﺤﺮك دوري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

5⃣ﺗﻐﺬﯾﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﯿﻦﺟﺴﻢ و روح وﺟﻮد دارد، ﺗﻐﺬﯾﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺟـﺴﻢﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ روح را ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .

6⃣ ...ادامه در کتاب

منبع:👇👇
📚 کتاب افسرگی (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
نخود

🔴ﻧﻮع ﻣﺰاج ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ

🔴ﺧﻮاص داروﯾﯽ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﺨﻮد را در ﺳﺮﮐﻪ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه و ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺨـﻮرد
و در آن روز ﭼﯿﺮ دﯾﮕﺮي ﻣﯿـﻞ ﻧﮑﻨـﺪ ﺗﻤـﺎم ﮐـﺮم ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪهﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

🌷ﻣﺼﻠﺢ: ﺳﮑﻨﺠﺒﯿﻦ ﺳﺎده، ﺷﻮﯾﺪ، آب ﻟﯿﻤﻮ

⛔️ممنوعات مصرف
ﻣﺼﺮف ﻧﺨﻮد در زﻣﺎن ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد

⛔️زﯾﺎده روي در ﺧﻮرن ﻧﺨﻮد، ﺑﺮاي رﺣـﻢ و ﻣﺜﺎﻧـﻪ ﻣـﻀﺮ اﺳـﺖ و
ﺗﺎزه ي آن دﯾﺮ ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،

⛔️ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ داراي زﺧـﻢ ﻫـﺎي
ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺎد ﻧﺨﻮد ﻧﺨﻮرﻧﺪ .

منبع:👇
📚 گام به گام تا سلامتی

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴اﻓﺘﯿﻤﻮن

♦️ﻧﻮع ﻣﺰاج ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ

♦️ﺧﻮاص داروﯾﯽ👇

◀️ﺟﻬـﺖ ﺑﯿﻤــﺎري ﻫــﺎي ﻣﻐـﺰ و اﻋـﺼﺎب ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮدرد، ﺗـﺸﻨﺞ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﮐﺎﺑﻮس، وﺳﻮاس و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳـﺖ .

ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﻬﻞ ﺑﻠﻐﻢ و ﺳﻮدا و ﺑﺎ ﻧﻔﺸﻪ ﻣﺴﻬﻞ ﺻﻔﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

⛔️ﻣﻤﻨﻮﻋﺎتﻣﺼﺮف
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن زﯾﺎد و ﮐﻮﺑﯿﺪن اﻓﺘﯿﻤﻮن ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖآن ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻧـﺮم ﮐﻮﺑﯿـﺪ و ﯾـﺎ زﯾـﺎدﺟﻮﺷﺎﻧﺪ.

📛 ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آنﺑﺮاي ﮔﺮم ﻣﺰاﺟﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .

🌷ﻣﺼﻠﺢ:ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﯽ، روﻏﻦ ﺑﺎدام، ﮐﺘﯿﺮا، زﻋﻔﺮان

منبع:👇
📚گام به گام تا سلامتی

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🌸میلاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی، بر رهروان صدیقش مبارک باد
🆔 @eslamicteb14
🔴ﺑﺎرﻫﻨﮓ

🔻ﻧﻮع ﻣﺰاج ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ

🔻ﺧﻮاص داروﯾﯽ 👇
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺒﺪ ﮔﺮم، ﻃﺤﺎل و ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ .

⛔️ﻣﻤﻨﻮﻋﺎتﻣﺼﺮف
ﻣــﺼﺮف ﺑﺎرﻫﻨــﮓ در زﻣــﺎن ﺣــﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺷــﯿﺮدﻫﯽ ﺗﻮﺻــﯿﻪﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﭼﻮن روﻏﻦ داﻧﻪ آن ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑـﻪ روﻏـﻦ ﺧـﺮدلدارد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺣﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .

🌷ﻣﺼﻠﺢ ﻋﺴﻞ، ﻣﺼﻄﮑﯽ

منبع:👇
📚گام به گام تا سلامتی

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴عوارض استفاده از لباس تنگ👇

1⃣اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ

◀️ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻠﻮارﻫﺎي ﺗﻨﮓ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ، اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻗـﺎرﭼﯽاﺳﺖ

ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﺗﻨﮓ، رﻃﻮﺑﺖ را ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮده و ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺨﯿـﺮ ﻋـﺮق(ﻣـﻮاد زاﺋـﺪﺑﺪن)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز ﻗـﺎرچ ﻫـﺎيﻋﻔﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ»ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎز«
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

👌از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﻌﺪ، در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﻃﻮب راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

🛑اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ از اﻟﯿﺎفﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزهﻣﯽ دﻫﻨﺪ رﻃﻮﺑﺖﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد .

🛑ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﺗﻨﮓ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤـﺎل اﯾﺠـﺎدﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ را در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .
2⃣....ادامه در کتاب
منبع:
📚 سردرد (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﻗﺪوﻣﻪ

🔻ﻧﻮع ﻣﺰاج ﮔﺮم و ﺗﺮ
🔻ﺧﻮاص داروﯾﯽ👇

ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪا و درد ﮔﻠﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ و ﺣﻨﺠﺮه
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاي ﺟﻨﺴﯽ.

⛔️ﻣﻤﻨﻮﻋﺎتﻣﺼﺮف
زﯾﺎده روي در ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔـﺦ و ﺑﺰرﮔـﯽ ﺷـﮑﻢ و در ﺑﻌـﻀﯽ
ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد روده ﻣﯽ ﺷﻮد.

🌷ﻣﺼﻠﺢ زرﺷﮏ

📝منبع:کتاب گام به گام تا سلامتی

📚مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ

ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﭼـﺎﻗﯽ در ﺑـﺪن
ﻣﯽ ﺷﻮد .

🔴 اﮔﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ ر ا ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻧﻘﺒﺎض ﺷـﺪﯾﺪ ﻋـﻀﻼت را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ، ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد .

🔴ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ درﺧﻮن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ و از دﯾﻮاره روده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎرﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD را در ﺧﻮد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦD ﻣﻘﺪارش در ﺑﺪن ﮐﻢ اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ، آنرا ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ .

منبع:👇👇
📚 هفت گام تا لاغری

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﺑﺪان و آﮔﺎه ﺑﺎش!🔴

اﮔﺮ ﮐـﺴﯽ درد ﺳـﯿﺎﺗﯿﮏ دارد،ﺑـﯽ ﺣـﺴﯽ ﭘـﺎي ﭼـﭗ و ﭘﺎﺷـﻨﻪ ﭘـﺎ دارد
اﺳﺘﺨﻮان درد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﭻ ﭘﺎ دارد .
ﺻﺒﺢ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﭼﺎي ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺨﻮرد .
ﻇﻬﺮ و ﺷﺐ ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﺤﻞ درد را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﺪ .
ﺷﺐ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮري ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪ + ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮدﻣﺰاﺟﺎن اﺳﺖ .
ﮔﺮم ﻣﺰاﺟﺎن ﻫﻤﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﺑـﺎﻻدر ﯾﮏ ﺳﻮم اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .

منبع:🔰🔰
📚 کتاب سیاتیک (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14