طب جامع اسلامی
205 subscribers
251 photos
51 videos
1 file
296 links
موسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه
(علیهم السلام) www.eslamicteb.ir
حجت الاسلام استادسید حمید رضا اختریان
ناشر مبانی طب جامع اسلامی
ارتباط با ادمین:
@Islamicteb14
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕️درمان خشکی پوست بدن در فصل سرما🎥👆

(حجت الاسلام استاد اختریان)

🆔 @eslamicteb14
#لطفا منشر کنید
صحبت از فاطمه (س) سر فصل غزل خوانی ماست

گریه در روضۀ او مسلک عرفانی ماست

ما پریشان غم مادرمان فاطمه ایم

غربتش علت این گریۀ طولانی ماست

🏴فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد.
@eslamicteb14
🔴داروﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ورم ﻣﻌﺪه👇👇

ﻧﺴﺨﮥ اول) 2 دوره40 روزه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ10 روز ﺑﯿﻦ دوره ﻫﺎ

1⃣ ﮔﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ(ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ) 15 ﮔﺮم

2⃣ﺑﺮگ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ(ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ) 20 ﮔﺮم

3⃣رﯾﺸﮥ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ(ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ )10 ﮔﺮم

ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻧﯿﻢ ﮐﻮب و ﻧﺮمﮐﺮده ﻃﺒﻖ وزن ﺑﺎﻻ ﻫﺮ ﺳﻪ را ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺗﺮﮐﯿـﺐﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري از ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﺎ2 ﻟﯿﻮان آ ب ﺑﻪ ﻣﺪت20 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻼﯾﻢ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺲ ﺻﺎف ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮطﯾﮏ ﻟﯿﻮان آن راﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
▫️▫️▫️ادامه در کتاب
منبع:
📚 بیماری های معده (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
⚪️ﺳﯿﺮ

🔴ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﺑـﻮ داده ﻫﻤـﺮاه ﮐﻤـﯽ اﻧﺠﯿـﺮ و ﻣﻐـﺰ ﮔـﺮدوي ﺗـﺎزه دردﻫﺎي ﺳﯿﺎﺗﯿﮑﯽ و ﮐﻤﺮ دردﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻠﺒﻪ ﺳﺮدي را ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﯽ ﺑﺨـﺸﺪ .

🔴اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ اي3 روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد .

🔵ﺑﺪان و آﮔﺎه ﺑﺎش🔵👇

ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻌـﺪه ﺿـﻌﯿﻒ، ﯾﺒﻮﺳـﺖ، ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن ﭘـﺎﯾﯿﻦ، آﻟـﺮژي واﺳﻬﺎل دارﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرد و ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
منبع:
📚 سیاتیک (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🌼به نام خدا🌸
طب جامع اسلامی:
⭕️کانال طب جامع اسلامی ⭕️
در این کانال بهترین مطالب طبی را فرا خواهید گرفت.

🔺مطالب طب اسلامی، مورد تایید حجت الاسلام استاد اختریان🔺

💠تمامی مطالب این کانال بر خلاف سایر کانال ها دارای منبع و معتبر می باشند.😌
🔸🔸🔸🔸🔸
🔸مهمترین مطالبی که در این کانال فرا خواهید گرفت:
1⃣آشنایی با طب اسلامی
2⃣پیشگیری از بیماری ها
3⃣درمان انواع بیماری ها با روش طب اسلامی (سنتی) با کمترین هزینه🤔
4⃣آخرین اخبار و اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه(علیهم السلام)📡
5⃣اصول تغذیه صحیح از دیدگاه قرآن و روایات
6⃣آموزش مزاج شناسی و گیاه شناسی🌿
7⃣آشنایی با آثار وتالیفات حجت الاسلام استاد اختریان📚
🔴اصلی ترین هدف کانال، احیای طب اهل بیت(علیهم السلام) که همان «طب پیشگیری» است
🔹🔹🔹🔹🔹
◀️لذا از همه دوستان و علاقه مندان، خواهشمند هستیم جهت احیای طب اهل بیت (علیهم السلام) مبلغ ما باشند.🙏🙏

طریقه عضویت در کانال
💠طب جامع اسلامی💠
روی این لینک کلیک کنید🔰👇

🆔 @eslamicteb14💯
سپس بر روی join در پایین صفحه کلیک کنید تا عضو کانال شوید.

💐به کانال طب جامع اسلامی خوش آمدید 💐
http://telegram.me/eslamicteb14
🔴ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ👇👇

1⃣آﺑﺮﯾﺰش از دﻫﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب

2⃣ﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر در ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺮﻃﻮب و در روزﻫﺎ ، ﺧﺸﮏ اﺳـﺖﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﮐـﻪﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ .

3⃣اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖو ﺣﺎﻻت ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ

4⃣ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻫﻢ(دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ)ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب

5⃣ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن، ﺣﺮف زدن و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن در ﺧﻮاب

6⃣اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻨﺪ(در ﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل)آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

7⃣ﺣﺎﻟﺖﺗﻬﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬاﺧﻮردن

8⃣ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺷﺘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺧﻮر ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .
دﺳﺘﻪي دوم ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ زودرس و ﻣﮑﺮرﻧﯿﺰ دارﻧﺪ

9⃣ﻻﻏﺮي ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺮﺧﻮري ﻇﺎﻫﺮي

🔟دردﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ
و...ادامه در کتاب
منبع:👇👇
📚 کتاب سردرد
(راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🌸برخیز که فجر انقلاب است امروز

🌸بیگانه صفت خانه خراب است امروز

🌸هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

🌸از لطف خدا نقش بر آب است امروز

🌺۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد
@eslamicteb14
🔴 قوانین مجامعت👇👇

زوﺟﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿـﻪی ﺷـﺐ، ﺑـﺎ ﺟـﺴﻤﯽ
ﺧﺴﺘﻪ و ﺷﮑﻤﯽ ﭘﺮ، آﻣﯿﺰش ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد
ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺷـﺐ ﮐـﻪﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻢ ﺗﺎ ﺣﺪي زاﯾﻞ و ﺷﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه، ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

🔴ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ (ع)ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :» ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺮﺗﺎن اﺑﺘـﺪای ﺷـﺐآﻣﯿﺰش ﻧﮑﻨﯿﺪ؛
زﯾﺮا ﻣﻌﺪه و رگﻫﺎی ﺑﺪﻧﺘﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻗـﻮﻟﻨﺞ، ﻓﻠـﺞرﻋﺸﻪ، ﻧﻘﺮس، ﺗﻘﻄﯿﻊ ادرار، ﻓﺘﻖ و ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻫﻤـﺴﺮرا در آﺧﺮ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﻧﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧـﺪي ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .

🔴دﮐﺘﺮ ﭘﺎك ﻧﮋاد در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ : در ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ ازﺧﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺷﻮد.
در آﻣﯿﺰش ﻧﯿـﺰ ﻣﻘـﺪاري از ﺧـﻮن ﺑـﻪدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻀﻠﻪي ﻗﻠﺐ، ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽو دﭼﺎر ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾـﺪ آﻣﯿـﺰش ﺑـﺎ ﺷـﮑﻢ ﺧـﺎﻟﯽانجام شود

منبع:👇👇
📚 ناباروری (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴درﻣﺎن ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ورزش ﻫﺎي ﺳﺎده👇👇

1⃣در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﯾﺪ و ﭘﺎﻫﺎ ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺖ، زاﻧﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ
ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورﯾﺪ
ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧـﺪ
ﮐﻪ زاﻧﻮﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ
30 ، ﺛﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر را اداﻣـﻪ دﻫﯿـﺪﺳﭙﺲ15 ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و30 ﺛﺎﻧﯿﻪ دﯾﮕﺮ، 8 ﻧﻮﺑﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .

2⃣ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ، ﺑﺎﺳﻦ ﮐﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻤﺖ دردﻧﺎك در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎي دردﻧﺎك را آرام در ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻋﻘﺐﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺎت را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .

منبع:👇👇
📚 سیاتیک (راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🏴 شهادت حضرت صدیقه کبری
اُمّ ابیها فاطمه زهراء سلام الله علیها
محضر امام زمان عجل الله فرجه و شیعیان آنحضرت تسلیت باد.


به رسم فرقه‌ی عشاق ساده باید مُرد
به احترام علی ایستاده باید مُرد
چه بی اراده و چه با اراده باید مُرد
برای غربت این خانواده باید مُرد

چه خوب حق رسول خدا ادا کردند
کنار درب حرم کوه هیزم آوردند!


میان مسلک کفار، این عمل بد بود
هنوز فاطمه مشغول داغ احمد بود
اگرچه بعد نبی غصه‌هاش بی حد بود
ولی به حرمت حفظ علی مُقیّد بود

به داد و نعره، علی را حرامیان خواندند
درِ حریم نبی را به شعله سوزاندند


رسید این طرفِ در، زبانه‌ی آتش!
و بود فاطمه، شانه به شانه‌ی آتش!
امان ز حوریه و تازیانه‌ی آتش!
نشست بر سر و رویش نشانه‌ی آتش!

کسی که بر همه‌ی خلق، نان عطا می‌کرد
به پای حیدر کرار، جان فدا می‌کرد


لگد زدند، در افتاد بی هوا این سو
زدند فاطمه را تازیانه، رو در رو
میان حجره زمین خورد، آه، با پهلو
قسم به حرمت کعبه که "بار" دارد او!

آهای مردم نامرد، حرف بد نزنید
زنی که خورده زمین را دگر لگد نزنید


هجوم لشگر اشرار، ماند آثارش
به خانه و در و دیوار، ماند آثارش
به جسم فاطمه انگار ماند آثارش
فشار و تیزی مسمار ماند آثارش

برای غصب خلافت زدند زهرا را
بدون جرم و جنایت زدند زهرا را


اللهم العن الجبت و الطاغوت
اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء
اللهم العن ظالمي فاطمة الزهراء
اللهم العن ضاربي فاطمة الزهراء
اللهم العن غاصبي حقّ فاطمة الزهراء

🆔 @eslamicteb14
‍ ‍ 📚 با سلام مجموعه کتاب های طب جامع اسلامی تالیف استاد گرانقدر سید حمیدرضا اختریان خراسانی📚

1⃣ 📗مزاج شناسی : 8000 تومان

2⃣ 📘گیاه شناسی : 16000 تومان

3⃣ 📒مزاج شناسی صنفی طلاب : 5200 تومان

4⃣📒 بیماری افسردگی: 4800 تومان

5⃣ 📓 بیماری های ناباروری : 4800 تومان

6⃣ 📘 بیماری های سردرد : 6800 تومان

7⃣ 📕هفت گام تا لاغری : 5500 تومان

8⃣ 📗بیماری سیاتیک : 4500 تومان

9⃣ 📙بیماری های زنان : 5500تومان

🔟 📕بیماری های معده : 5200 تومان

1⃣1⃣ 📔 بیماری های پوست : 5800 تومان

2⃣1⃣ 📘بیماری های قلب : 5000 تومان

3⃣1⃣ 📒گام به گام تا سلامتی : 5200
تومان

4⃣1⃣📕بیماری های کبد8000تومان

5⃣1⃣📗بیماری های مفاصل7000تومان

🔹برای تهیه مجموعه کتاب های طب جامع اسلامی از طریق یکی از راه های زیر می توانید اقدام فرمایید.🔹
ناشر مبانی طب جامع اسلامی
┏━━◦▪️🍃▪️🍃▪️◦━━┓

☎️ 09140422830

🆔 @eslamicteb14

🌐 www.eslamicteb.ir
┗━━◦▪️🍃▪️🍃▪️◦━━┛
📀💿مجموعه رسانه های صوتی و تصویری طب جامع اسلامی اثرحجت الاسلام استاد اختریان📀💿

1⃣💿مزاج شناسی 2000تومان

2⃣💿گیاه شناسی2000تومان

3⃣💿طب_ تغذیه_ سلامتی2000تومان

4⃣📀بیماری های پوست و مو3000تومان

5⃣📀بیماری های اطفال و نکات قبل حین و بعد بارداری3000تومان

6⃣📀اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان وتابستان3000تومان

7⃣📀بیماری های زنان3000تومان

🔹برای تهیه مجموعه رسانه های صوتی و تصویری طب جامع اسلامی از طریق یکی از راه های زیر می توانید اقدام فرمایید.🔹

┏━━◦▪️🍃▪️🍃▪️◦━━┓

☎️ 09140422830

🆔 @eslamicteb14

🌐 www.eslamicteb.ir
┗━━◦▪️🍃▪️🍃▪️◦━━┛
🔴ﺑﺎدام درﺧﺘﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ

🔻ﻧﻮع ﻣﺰاج ﮔﺮم و ﺗﺮ

🔻ﺧﻮاص داروﯾﯽ👇👇

ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﮐﻨﻨــﺪه ﻣﻐـﺰ، ﻗﻠـﺐ، ﮐﺒــﺪ و ﭼـﺸﻢ و ﻧﯿـﺮ وي ﺟﻨــﺴﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪن اﺳﺖ .

⛔️ﻣﻤﻨﻮﻋﺎتﻣﺼﺮف
ﺑﺮاي ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺮد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .

🌷مصلح:ﻋﺴﻞ، رب ﺗﺮش، ﻣﺼﻄﮑﯽ

منبع:👇👇
📚 گام به گام تا سلامتی

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻮه ﺑﺎﻏﺬا🔻

ﻣﯿﻮه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﻏﺬا ،درون ﻣﻌﺪه ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻧﻤـﯽ ﮔـﺮدد وﺑـﻪﺷﺪت ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﭘﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﻣﯿـﻮه راﺑﺎﻓﺎﺻـﻠﻪ ي زﻣـﺎﻧﯽﺣﺪود 3ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﯾﺎﺑﻌﺪازﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

منبع:🔻🔻🔻
📚 گام به گام تا سلامتی

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻌﺎت وﻏﺬاﻫﺎي داغ

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺬاﺑـﻪ آراﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮﺳـﺪ وﺳـﭙﺲ ﻣـﺼﺮفﮐﻨﯿــﺪ.

ﻣــﺼﺮف ﻏــﺬاوﻣﺎﯾﻌﺎت داغ ،ﺑﺎﻋــﺚ اﯾﺠــﺎد ﺳــﺮﻃﺎن دﻫــﺎن وﺣﻨﺠــﺮهﻣﯽ ﮔﺮدد
(ازﻓﻮت ﮐﺮدن ﻏﺬاﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ)

منبع:👇👇👇
📚 گام به گام تا سلامتی

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
#حضرت_ام_البنین


جاے زهرا ، بعد زهرا، مثل زهرا مادری

هرچه مادر هست قربان چنین نامادری...


◾️ وفات شھادت گونہ
حضرت ام البنین "سلام الله علیها" تسلیتــــ
@eslamicteb14
🔴داروهای ضد تشنج وآرام بخش👇👇

☑️زﯾﺮﻓﻮن🔻

🔄ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده👇👇

به مقدار یک تا دو گرم به صورت دم کرده یا جوشانده روزی یک مرتبه استفاده شود

⛔️ﻋﻮارضﺟﺎﻧﺒﯽ
در ﻣﺼﺮف آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﻮن را ﺑـﯿﺶ از اﻧـﺪازه رﻗﯿـﻖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و
ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

منبع:👇👇
📚 کتاب افسردگی (راه های پیشگیری ودرمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴دارو ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد👇👇

1⃣رﯾﺸﻪ ي ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ 30 ﮔﺮم

2⃣ﺑﺮگ ﻧﻌﻨﺎع 30 ﮔﺮم

3⃣اﺳﻄﻮﺧﻮدوس 30 ﮔﺮم

داروﻫﺎ را ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻒ ﻟﻤﻪ ﺑـﺴﺎﯾﯿﺪ و ﺧـﻮب ﻧـﺮم ﮐﻨﯿـﺪ.

ﯾـﮏﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري از ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آ ب ﺟﻮش رﯾﺨﺘﻪ ، ﺑﻪ ﻣـﺪت10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ دم ﺑﮑﺸﺪ . ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﮐﺮده روزي3 ﻣﺮﺗﺒﻪ ، ﻫـﺮﻧﻮﺑﺖﯾﮏ ﺳﻮم ﻟﯿﻮان، ﺻﺒﺢ و ﻇﻬﺮ و ﺷﺐ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

📝منبع:👇👇
📚 کتاب افسردگی(راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
🔴ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﺪه👇👇

1⃣ درد و ﺳﻮزش ﺳﺮ دل

2⃣ ﻧﻔﺦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد

3⃣ ﺳﯿﺮي زودرس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﺦ زﯾﺎد

🔴راه ﻫﺎي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﺪه👇

1⃣ﻋﺴﻞ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪه ﺑـﺎ ﻫﻠﯿﻮﺑـﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠـﻮري
دارد
از اﯾﻦ رو اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، روزاﻧﻪ( 3 ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲاز ﻏﺬا) 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻣﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .
2⃣....ادامه در کتاب

منبع:👇👇
📚 بیماری های معده(راه های پیشگیری و درمان)

📝مولف:حجت الاسلام استاد اختریان
https://t.me/eslamicteb14
💐 #یاصاحب‌الزمان 💐

آخرین‌جمعه‌سال‌است‌ کـجایی‌آقا؟!
عاشقی‌بی‌تومحال‌است‌کجایی‌آقا؟

درهیاهـوی‌شب‌عیـد توراگُـم‌کردیم
غافـــل‌ازاینکه‌شما اصلِ‌بهـــاری‌آقا

🆔 @eslamicteb14