گالری حوض نقاشی✌️
30 members
63 photos
5 links
https://hozenaghashiii.com/ @junction_bot_news #آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
آموزش سیاه قلم
گالری حوض نقاشی
آموزش نقاشی با آبرنگ
آموزش نقاشی با رنگ روغن
آموزش نقاشی با مداد رنگی
کارگاه سفال کودکان
کارگاه آموزشی سفال
آموزش دکوپاژتلفن تماس :0263240352
Download Telegram
to view and join the conversation
دوره ی جدید آموزشی #تکنیک_رنگ_روغن در #آموزشگاه_حوض_نقاشی :
#آموزش_رنگ_روغن با شیوه های متفاوتی انجام می پذیرد. ما در #آموزشگاه_حوض_نقاشی با همکاری اساتید برتر در سبک های مختلف به آموزش تمام #سبک_های_متداول_نقاشی از قبیل:
#هایپر_رئالیسم، #فتورئالیسم، #رئالیسم، #اکسپرسیونیسم، #آبستره و ... خواهیم پرداخت.
بهتر است هنرجو قبل از ثبت نام در این دوره، دوره ی #آموزش_طراحی را در #آموزشگاه_حوض_نقاشی بگذراند اما ثبت نام جداگانه نیز امکان پذیر می باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
دوره ی جدید آموزشی #تکنیک_رنگ_روغن در #آموزشگاه_حوض_نقاشی :
#آموزش_رنگ_روغن با شیوه های متفاوتی انجام می پذیرد. ما در #آموزشگاه_حوض_نقاشی با همکاری اساتید برتر در سبک های مختلف به آموزش تمام #سبک_های_متداول_نقاشی از قبیل:
#هایپر_رئالیسم، #فتورئالیسم، #رئالیسم، #اکسپرسیونیسم، #آبستره و ... خواهیم پرداخت.
بهتر است هنرجو قبل از ثبت نام در این دوره، دوره ی #آموزش_طراحی را در #آموزشگاه_حوض_نقاشی بگذراند اما ثبت نام جداگانه نیز امکان پذیر می باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
دوره ی جدید آموزشی #تکنیک_رنگ_روغن در #آموزشگاه_حوض_نقاشی :
#آموزش_رنگ_روغن با شیوه های متفاوتی انجام می پذیرد. ما در #آموزشگاه_حوض_نقاشی با همکاری اساتید برتر در سبک های مختلف به آموزش تمام سبک های متداول نقاشی از قبیل:
#هایپر رئالیسم، #فتورئالیسم، #رئالیسم، #اکسپرسیونیسم، #آبستره و ... خواهیم پرداخت.
بهتر است هنرجو قبل از ثبت نام در این دوره، دوره ی #آموزش_طراحی را در #آموزشگاه_حوض_نقاشی بگذراند اما ثبت نام جداگانه نیز امکان پذیر می باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
دوره ی جدید آموزشی #تکنیک_رنگ_روغن در #آموزشگاه_حوض_نقاشی :
#آموزش_رنگ_روغن با شیوه های متفاوتی انجام می پذیرد. ما در #آموزشگاه_حوض_نقاشی با همکاری اساتید برتر در سبک های مختلف به آموزش تمام سبک های متداول نقاشی از قبیل:
#هایپر رئالیسم، #فتورئالیسم، #رئالیسم، #اکسپرسیونیسم، #آبستره و ... خواهیم پرداخت.
بهتر است هنرجو قبل از ثبت نام در این دوره، دوره ی #آموزش_طراحی را در #آموزشگاه_حوض_نقاشی بگذراند اما ثبت نام جداگانه نیز امکان پذیر می باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
دوره ی جدید آموزشی #تکنیک_رنگ_روغن در #آموزشگاه_حوض_نقاشی :
#آموزش_رنگ_روغن با شیوه های متفاوتی انجام می پذیرد. ما در #آموزشگاه_حوض_نقاشی با همکاری اساتید برتر در سبک های مختلف به آموزش تمام سبک های متداول نقاشی از قبیل:
#هایپر رئالیسم، #فتورئالیسم، #رئالیسم، #اکسپرسیونیسم، #آبستره و ... خواهیم پرداخت.
بهتر است هنرجو قبل از ثبت نام در این دوره، دوره ی #آموزش_طراحی را در #آموزشگاه_حوض_نقاشی بگذراند اما ثبت نام جداگانه نیز امکان پذیر می باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
دوره ی جدید آموزشی #تکنیک_رنگ_روغن در #آموزشگاه_حوض_نقاشی :
#آموزش_رنگ_روغن با شیوه های متفاوتی انجام می پذیرد. ما در #آموزشگاه_حوض_نقاشی با همکاری اساتید برتر در سبک های مختلف به آموزش تمام سبک های متداول نقاشی از قبیل:
#هایپر رئالیسم، #فتورئالیسم، #رئالیسم، #اکسپرسیونیسم، #آبستره و ... خواهیم پرداخت.
بهتر است هنرجو قبل از ثبت نام در این دوره، دوره ی #آموزش_طراحی را در #آموزشگاه_حوض_نقاشی بگذراند اما ثبت نام جداگانه نیز امکان پذیر می باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
#آموزشگاه_حوض_نقاشی برگزار می کند :
شروع دوره های آموزشی #طراحی_ترم پاییز98
آشنایی و کسب مهارت با استفاده از ابزارهای مختلف #طراحی از قبیل #مداد، #ذغال، #قلم_فلزی، قلمو و #آبمرکب، #کنته و ...
طراحی خطی از اشیا، عمق نمایی، #حجم_نمایی اجسام، اجرای صحیح #پرسپکتیو در #طراحی، #حجم_نمایی از طریق نور و سایه، نمایش #جنسیت_اجسام، آشنایی با ترکیب بندی و ریتم و ...
و در نهایت آشنایی با #تناسبات_چهره و بدن انسان، #طراحی از #مدل_زنده، اجرای #ساخت_و_ساز دقیق از چهره در صورت علاقه مندی هنرجو که می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد پس از اتمام دوره ی آموزشی باشد.
تلفن تماس :02632403527
#hozenaghashiii.com
@hozenaghashiii.com
@hoz_e_naghashiii
#hoz_e_naghashiii
changed group name to «»