انجمن علمی مرمت دانشگاه علم و صنعت
467 subscribers
393 photos
64 videos
5 files
336 links
رسانه رسمی اطلاع رسانی برنامه های
انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
Download Telegram
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۵

احیاناً احیا این است؟
مروری بر عوامل موثر بر احیای مواریث تاریخی و فرهنگی

سخنران: حسن قادر
(مدرس دانشگاه)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
www.telegram.me/maremat_iust
www.instagram.com/maremat.iust
www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۶

مرمت و احیای ساختمان دارایی ماکو

سخنران: مهندس فرامرز پارسی
(دانش آموخته معماری دانشگاه علم و صنعت ایران)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴ تا ۱۷

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۷

گرافیک محیطی حاکم بر آثار تاریخی
نمونه موردی: اثر میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند

سخنران: مهندس حسن قادر
(مرمتگر، هنرمند خطاط و مدرس دانشگاه)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۸

احیای خاطره با حفظ دوره های تاریخی
(تجربه مرمت مسجد و مدرسه حکیم هاشمی تهران)

سخنران: دکتر محمود نیکدست
(مرمتگر بناهای تاریخی)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۹

آسبادهای سیستان: مرور یک تجربه

سخنران: دکتر کامبیز مشتاق گوهری
(هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۰

روند تولید و استخراج مصالح سنتی
با تکیه بر تجربه مرمت میراث جهانی تخت سلیمان

سخنران: صدرالدین شیردل
(استاد معماری سنتی)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴ تا ۱۷

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۱

تجربیات حفاظت و مرمت میراث معماری
طرح پردیسان
بهره برداری ازغنای معماری ایرانی با تعریف محورهای فرهنگی و گردشگری

سخنران: مهندس اکبر تقی زاده اصل
(معمار و پیشکسوت حوزه مرمت)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۲
زمان: شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۵ تا ۱۷

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۲

مرمت آرایه های کلیسای وانک اصفهان

سخنران: دکتر یاسر حمزوی
(هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۲
زمان: شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۹

آسبادهای سیستان: مرور یک تجربه

سخنران: دکتر کامبیز مشتاق گوهری
(هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه همکف، سالن جلسات شماره ۲
زمان: شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف و تأثر، درگذشت ناگهانی رئیس اداره انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران، جناب آقای سلیمی را به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی علم و صنعت تسلیت عرض نموده و برای ایشان علو درجات و غفران الهی را خواهانیم.

دفتر مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۵ آذر ۱۴۰۲
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۳

مدیریت حفاظت از یک بنای دست کند؛
تجربه‌ی نجات بخشی و سامان دهی مسجد زیرک بیده؛ میبد

سخنران: دکتر ساشا ریاحی مقدم
(دکتری مرمت بناهای تاریخی)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه همکف، سالن جلسات شماره ۲
زمان: شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۵ تا ۱۷

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۴

نکته هایی از منظر کارفرمائی
برای مشاوران مرمت

سخنران: مهندس هادی جدی
(کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران)

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه همکف، سالن جلسات شماره ۲
زمان: یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۵ تا ۱۷

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،
پژوهشگاه میراث فرهنگی، دانشگاه شهید بهشتی و
انجمن علمی مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران
به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید:

نشست تخصصی
میراث کشاورزی ایران؛
فرصت ها و چالش ها


سخنرانان:
ـ دکتر مهناز اشرفی
عنوان سخنرانی: میراث کشاورزی دستکند

ـ دکتر حسین راعی
عنوان سخنرانی: مزارع مسکون تاریخی و مسئله جیاس

ـ دکتر مائده سلیمی
عنوان سخنرانی: الگوی منظر میراث کشاورزی

اعضای پنل تخصصی:
ـ دکتر اصغر محمدمرادی
ـ دکتر ذات الله نیک زاد
ـ دکتر رضا سامه
ـ دکتر فاطمه داوری
ـ دکتر حمیدرضا جیحانی
ـ دکتر احمد خلیلی
ـ دکتر سجاد موذن


زمان: چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۹ تا ۱۲
مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، سالن جلسات طبقه سوم

نشست به صورت حضوری برگزار میگردد و امکان حضور مجازی از طریق لینک زیر نیز فراهم میباشد.
https://meetingvc.iust.ac.ir/r-ssa/

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۵

احیای کاروانسرای وکیل کرمان (هتل کاروانیکا)

سخنران: مهندس یونس قهرمانی


مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۵ تا ۱۷

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۶

طرح مرمت پوسته‌ی خارجی گنبد قابوس

سخنران: دکتر هادی صفائی پور

هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، سالن جلسات شماره ۴
زمان: یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۵ تا ۱۷

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۷

مرمت عمارت بادگیر (خانه کلانتر) دارالحکومه سمنان
نقدی بر اقدامات انجام گرفته

سخنران: مهندس وحید حیدری

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه زیرزمین، آمفی تئاتر شهید مداح
زمان: شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
گروه مرمت با همکاری انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

سلسله سمینار تجارب مرمت - ۱۸

مرمت و احیای قصر یاقوت طهران
مرور یک تجربه

سخنران: مهندس علی قمری

معمار و مرمتگر

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طبقه همکف، سالن جلسات شماره ۲
زمان: یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۴ تا ۱۶

حضور برای علاقه مندان آزاد است.

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST
عضویت محمدمهدی کلانتری
عضو شورای مرکزی انجمن علمی مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران
در دوره ششم شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجوئی
معماری، مرمت و شهرسازی ایران

محمدمهدی کلانتری
ـ پژوهشگر دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی در دانشگاه علم و صنعت ایران
ـ عضو اصلی شورای مرکزی و دبیر کارگروه پویش های اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجوئی معماری، مرمت و شهرسازی ایران
ـ عضو شورای مرکزی انجمن علمی مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران

راه های ارتباطی با انجمن علمی مرمت
دانشگاه علم و صنعت ایران:
Telegram: www.telegram.me/maremat_iust
Instagram: www.instagram.com/maremat.iust
Aparat: www.aparat.com/maremat.iust
E-Mail: maremat.iust@gmail.com

🆔 @Maremat_IUST