پخش کتاب پارسه
442 subscribers
17.9K photos
17 videos
9 files
12.3K links
@معرفی تازه های کتاب
Download Telegram
زندگی روزمره در امپراتوری مغول
نوبت چاپ: دوم
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور-رقعی
قیمت: 365000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
خداوند الموت
نوبت چاپ: سوم
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور-وزیری
قیمت: 495000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
ملکه ویکتوریا
نوبت چاپ: اول
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور-وزیری
قیمت: 325000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
زنگ ها برای که به صدا در می آید
نوبت چاپ: سوم
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور- رقعی
قیمت: 155000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
نامه به پدر
نوبت چاپ: ششم
ناشر: نگاه
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 85000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
داستان دو شهر
نوبت چاپ: دوازدهم
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور-رقعی
قیمت: 255000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
مجموعه آثار احمد شاملو دفتر اول
نوبت چاپ: هجدهم
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور-رقعی
قیمت: 595000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
تاریخ مشروطه ایران
نوبت چاپ: چهاردهم
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور-وزیری
قیمت: 795000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
بابک خرمدین
نوبت چاپ: پانزدهم
ناشر: نگاه
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 215000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
خزه
نوبت چاپ: هفدهم
ناشر: نگاه
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 210000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
زوربای یونانی
نوبت چاپ: دهم
ناشر: نگاه
قطع: گالینگور-رقعی
قیمت: 325000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
تبریز مه آلود 2 جلدی
نوبت چاپ: هفتم
ناشر: انتشارات نگاه
قطع: گالینگور-رقعی
قیمت: 650000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
تاریکخانه ایدئولوژی
نوبت چاپ: اول
ناشر: کتاب زمان
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 40000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
دیروزهای ما
نوبت چاپ: دوم
ناشر: کتاب زمان
قطع: گالینگور-رقعی
قیمت: 85000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
ویرایش و زبان داستان
نوبت چاپ: اول
ناشر: چهل کلاغ
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 55000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
زمستان سرزده
نوبت چاپ: اول
ناشر: چهل کلاغ
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 55000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
راهنمای تنها نمردن
نوبت چاپ: اول
ناشر: چهل کلاغ
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 65000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
هفتاد و هفت افسانه پراگ
نوبت چاپ: اول
ناشر: چهل کلاغ
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 55000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
کد سرطان
نوبت چاپ: اول
ناشر: چهل کلاغ
قطع: شومیز-وزیری
قیمت: 120000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com
رختخوابت را مرتب کن
نوبت چاپ: اول
ناشر: چهل کلاغ
قطع: شومیز-رقعی
قیمت: 30000 تومان
http://telegram.me/pakhsh_parseh_book
برای خرید به سایت www.parsehbooks.com