كلينيك اختصاصى دكترآرشام 🐾 🐕🐎🕊🐈🐩🦅🦉🐓🐇🦆🐿🦃🐆🦈
181 subscribers
638 photos
55 videos
1 file
93 links
🐾سوپركلينيك حيوانات و پرندگان دكترآرشام 🐾 🐕🐎🕊🐈🐩🦅🦉🐓🐇🦆🐿🦃🐆🦈
مشهد، جنب بيمارستان رضوي،بين آزادی ۸۵ و ۸۷
شماره‌های تماس: ۰۵۱۳٦٦٦٦۳۹۹ - ٠٥١٣٦١٦٨
اورژانس ٢٤ ساعته ٠٩١٢٤٠٠٠٣٩٩
مديريت @DrEshraghi
Download Telegram
to view and join the conversation
با توجه به فیلتر تلگرام ، پیچ ما را در اینستاگرام به آدرس @Dr.ArshamEshraghi
دنبال کنید