فيزيوتراپى آرامش
111 subscribers
36 photos
32 videos
4 files
530 links
دردها با آرامش خوب ميشوند
Download Telegram
یک ورزش مناسب دیگه برای مفصل زانو👇👇
یک ورزش مناسب برای کشش عضلات پشت ران👇👇👇
ورزش کشش عضله چهار سر ران👇👇👇
ورزش جدید برای زانو👇👇👇