۶۰برگ
35 subscribers
164 photos
دفتری برای شعر و سخن

منبعی برای شعر و لغتنامه فارسی

وب سایت شامل آثار ۵۰ شاعر به همراه لغتنامه هوشمند دهخدا,معین و عمید
www.shastbarg.ir

صفحه اینستاگرام
www.instagram.com/shastbarg
Download Telegram
۶۰برگ www.shastbarg.ir
وب سایت ۶۰برگ منبعی جامع برای شعر به همراه لغتنامه هوشمند
telegram.me/shastbarg
متن کامل شعرها را در وب سایت مطالعه بفرمایید.
#خواجوی_کرمانی
۶۰برگ www.shastbarg.ir
وب سایت ۶۰برگ منبعی جامع برای شعر به همراه لغتنامه هوشمند
telegram.me/shastbarg
متن کامل شعرها را در وب سایت مطالعه بفرمایید.
#خواجوی_کرمانی
۶۰برگ www.shastbarg.ir
وب سایت ۶۰برگ منبعی جامع برای شعر به همراه لغتنامه هوشمند
telegram.me/shastbarg
متن کامل شعرها را در وب سایت مطالعه بفرمایید.
#خواجوی_کرمانی