تجهیز بتن مهدی
144 subscribers
464 photos
32 videos
12 files
176 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
ارسال دستگاه فیدر بتن و قالب انواع پایه بتنی گرد
به استان کرمان، شهرستان بم
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
نصب دستگاه سانتریفیوژ تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
در استان کرمان، شهرستان بم
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری
و ارسال انواع قالب پایه بتنی گرد 9، 12 و 15متری
به استان‌های:
- سیستان و بلوچستان
- یزد
- هرمزگان
- خراسان جنوبی

زمستان 1402

«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
ارسال قالب، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید تیر گرد بتنی پیش‌تنیده
به استان کرمان، شهرستان سیرجان
شامل:
- انواع قالب پایه بتنی گرد
- دستگاه سانتریفیوژ
- دستگاه کشش هیدرولیک
- دستگاه گلمیخ‌زن مفتول
- دستگاه مفتول بر خودکار
- دستگاه فیدر بتن
- دستگاه خاموت فنری
- میز آرماتوربندی (قفسه ساز)
- تیر شاهین
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
نصب دستگاه سانتریفیوژ تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
در استان کرمان، شهرستان سیرجان
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
بهمن ماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
ارسال تجهیزات و ماشین آلات خط تولید پایه بتنی گرد؛ به استان هرمزگان، شهرستان میناب

شامل:
- دستگاه سانتریفیوژ (12متری)
- دستگاه کشش هیدرولیک
- دستگاه گلمیخ‌زن مفتول
- دستگاه فیدر بتن

«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»

دیماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany