تجهیز بتن مهدی
147 subscribers
423 photos
32 videos
12 files
160 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
ساخت قالب دیوار بتنی خودایستا
به سفارش شهرداری مشهد
دیماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد
به استان هرمزگان، شهرستان میناب، شرکت سام صنعت میناب
شامل 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 600-9
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
نصب دستگاه مفتول بُر اتوماتیک
در استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند - شرکت ایساتیس یزد
تولید شده در شرکت تجهیز بتن مهدی
آذرماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد 600-15
به استان فارس، شهرستان کازرون
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
آذرماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 7 اصله قالب پایه بتنی گرد
در طول‌های 9، 12 و 15 متری
به استان یزد، شهرستان یزد
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
تست کشش موفق تیر گرد
شهرستان قروه درگزین
دیماه 1401
تجهیز، نصب و راه‌اندازی خط تولید توسط شرکت تجهیز بتن مهدی

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany