metror
891 members
256 photos
4 videos
123 files
323 links
کانال آموزشی مهندس_مترور جعفرزاده، مدیر تارنمای مترور،
نخستین تارنمای متره برآورد و آیین های پیمان ورسیدگی
شماره تلفن در پیام رسان ها:
09038381937
www.metror.ir
آی دی مهندس_مترور جعفرزاده :
@metrorir
Email: metror.civil@gmail.com
Download Telegram
to view and join the conversation
با درود
به دید بنده
هرچه که چنین نامه نگاری ها یی به کانون قدرت نزدیک تر و روانه می گردد ، از ناتوانی قدرت های پایین تر در حل مشکل خبر می دهد ،
چنانکه اگر مشکل ها از جای دیگر و اساسی تر نباشد و سیستم ها درست تر عمل کنند چه نیازی به ارسال چنین نامه ها و سرگشاده بودن آنها دارد؟
کامیاب باشیم.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
درود
پرسش شماره 160-49 (پرسش چهل و نهم از شناسه یکصد و شصت)
1- در پیمانی با شرایط عمومی پیمان 4311 ، مدت پیمان 20 ماه است ، آیا این مدت از زمان مبادله (ابلاغ) پیمان آغاز می گردد یا از نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه محاسبه می گردد؟.
2- چرا در ماده 37 شرایط عمومی پیمان 4311 مبلغ صورت وضعیت ها (دوره کارکرد) را از زمان شروع کار یعنی تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه ، در نظر گرفته است؟
کارهایی که از مبادله پیمان تا تحویل کارگاه انجام می گردد، چگونه صورت وضعیت گردد؟.
با سپاس
@metror
metror
درود پرسش شماره 160-49 (پرسش چهل و نهم از شناسه یکصد و شصت) 1- در پیمانی با شرایط عمومی پیمان 4311 ، مدت پیمان 20 ماه است ، آیا این مدت از زمان مبادله (ابلاغ) پیمان آغاز می گردد یا از نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه محاسبه می گردد؟. 2- چرا در ماده 37 شرایط…
با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-49 (پرسش چهل و نهم از شناسه یکصد و شصت) از کانال مترور
با درود
پرسش :
1- در پیمانی با شرایط عمومی پیمان 4311 ، مدت پیمان 20 ماه است ، آیا این مدت از زمان مبادله (ابلاغ) پیمان آغاز می گردد یا از نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه محاسبه می گردد؟.
2- چرا در ماده 37 شرایط عمومی پیمان 4311 مبلغ صورت وضعیت ها (دوره کارکرد) را از زمان شروع کار یعنی تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه ، در نظر گرفته است؟
کارهایی که از مبادله پیمان تا تحویل کارگاه انجام می گردد، چگونه صورت وضعیت گردد؟.
با سپاس
پاسخ و دیدگاه #مهندس_مترور_جعفرزاده
درود بر شما
به دید بنده :
1- مدت پیمان از تاریخ نافذ شدن ( ابلاغ و مبادله) آن آغاز می گردد و تاریخ شروع کار از تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه،
این را به سادگی می توان در مفاد و ترتیب بندهای الف ، ب و جیم ماده 4 موافقتنامه دید و کاربرد آن را در ماده های 28 و 30 و 46 و 49 و 50 و دیگر ماده های شرایط عمومی پیمان تجربه نمود.
2- پرسش دوم اما پاسخ مشروحی نیاز دارد ، کوتاه ترین آن این است که هزینه هایی که از زمان نافذ شدن پیمان تا تاریخ تحویل کارگاه (تحویل بخش های جداگانه یا یکجای آن)‌ انجام می گیرد ، در هزینه های بالاسری پیمان دیده شده که برونداد آن را در صورت وضعیت ها ی پس از شروع کار، با اعمال ضریب بالاسری پیمان می توان دید و پیش از آن نیز نیاز به دانستن ردیف هزینه های بالاسری و آنالیز ضریب بالاسری پیمان و کاربرد آنها در پیمان دارد.
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

#تنفیذ_پیمان
#مدت_پیمان
#آغاز_مدت_پیمان
#شروع_کار
#تحویل_کارگاه
#تاخیر_مجاز
#تحویل_کارگاه
#ضریب_بالاسری_پیمان
#تمدید_مدت
با درود

پرسش: در بند ز ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ آمده است: مدت پیمان یا مدت اجرای کار ، ...
آیا حرف اضافه " یا" یای مترادف است؟ یعنی مدت پیمان همان مدت اجرای کار است!
اگر پاسخ مثبت باشد!
آنگاه آیا می توان گفت: پاسخ پرسش شماره ۴۹ کمی دگرش خواهد یافت و آغاز مدت پیمان همان آغاز شروع به کار ( نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه ) می باشد؟

سپاس.
metror
با درود پرسش: در بند ز ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ آمده است: مدت پیمان یا مدت اجرای کار ، ... آیا حرف اضافه " یا" یای مترادف است؟ یعنی مدت پیمان همان مدت اجرای کار است! اگر پاسخ مثبت باشد! آنگاه آیا می توان گفت: پاسخ پرسش شماره ۴۹ کمی دگرش خواهد یافت…
با درود
مدت پیمان با شرایط عمومی پیمان 4311 از تاریخ نافذ شدن (ابلاغ و مبادله) آن آغاز می گردد و تاریخ شروع کار (آغاز مدت اجرای کار) از تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه،
و بند (ز) ماده 14 در این شرایط عمومی پیمان نیز اشاره دارد که مدت پیمان در زمان نافذ شدن پیمان ، همان مدت اولیه پیمان است ، به بیانی مدت اولیه پیمان درج شده در بند "ب" ماده 4 موافقتنامه زمانی است که تاریخ تحویل کارگاه با تاریخ نافذ شدن پیمان یکی گردد یا تفاوت آنها در مدت پیمان دیده شده باشد و چنانچه این گونه نگردد ، براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان ، مدت پیمان دگرش خواهد یافت.(به بند 3 ماده 30 توجه فرمایید).
البته چرایی های دیگری هم بر این تفسیر بنده می توان آورد که ، افزون بر دانستن تبیین روش تفسیر و پیوندهای بین ماده های شرایط عمومی پیمان و نیازها و پیش نیازها باید به تاریخ یکصد ساله شرایط عمومی پیمان (و دست کم مفاد و اساس آن در 60 سال گذشته ) رفت و بر آن اساس شرحی اساسی داد که اینک فرصت چنین شرحی نیست.
توصیه می کنم کتاب الکترونیکی " برنامه وبودجه در گذرزمان " را تهیه کنید و دست کم فایل پی دی اف آن را بخوانید تا یک دیدگاه دیگری هم از سازمان برنامه یافته و برای به کاربردن ضوابط و نشریه های آن یک دیدگاه تفسیری تازه پیدا نماییم.
دانایی ، توانایی و
توانایی ، کامیابی است.
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده

آخرین ویرایش : ساعت 11:10 به تاریخ 26 مهرماه 98 (ارجمندانی که پیش از این ساعت آن را خوانده اند دوباره متن دگرش یافته را بخوانند).
با سپاس
@metror

#شرایط_عمومی_پیمان_4311
#مدت_پیمان
#ابلاغ_پیمان
#مبادله_پیمان
#آغاز_مدت_پیمان
#تحویل_کارگاه
#صورت_مجلس_تحویل
#شروع_کار
#تاخیر_مجاز
#تفسیر_ضوابط
#نشریه_سازمان
#پیمان
#سازمان_برنامه_در_گذر_زمان
با درود
پرسش: در بند ۳ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان آمده است : تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه ، ...
مهلت کارفرما برای تحویل کارگاه یک ماه می باشد بیش از آن در دامنه تاخیر قرار می گیرد .
از اینرو آیا می توان گفت : مدت پیمان در بند ز ماده ۱۴ از نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه می باشد؟
Forwarded from عادل
سلام. مهندس جان وقت بخیر.
در ماده 4 شرایط عمومی پیمان نوشته شده که، "شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است.موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند موارد شرایط عمومی را نقض کند!
*
سوال من این هست که در قراردادی که با دانشگاه علوم پزشکی منعقد میشه، آیا کارفرما می تونه نحوه پرداخت رو که در شرایط عمومی به صورت ماهانه قید کرده را خودش تعیین کنه و بگه که پرداخت در زمان اتمام کار خواهد بود؟
یا نه؟
با درود
نسخه الکترونیکی وکم حجم شده ی نشریه 297 (فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور) را همراه راهنمای نصب آن، می توانید از تارنمای مترور در پیوند زیر تهیه و به کار ببرید:
https://www.metror.ir/index.php/metror-shop/gen/jz01-p01

کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

#فرهنگ_واژگان_نظام_فنی
#نشریه_297
با درود
لغو گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ جهت اخذ ضمانتنامه بانکی.

پرسش: آیا لغو گواهی فوق تاثیری بر آنالیز ضریب بالاسری نخواهد داشت؟

سپاس.
metror
با درود لغو گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ جهت اخذ ضمانتنامه بانکی. پرسش: آیا لغو گواهی فوق تاثیری بر آنالیز ضریب بالاسری نخواهد داشت؟ سپاس.
با درود
نخست بهتر است درنگ کنیم تا این دستورالعمل (دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم) از سوی بانک مرکزی لغو گردد! ،
توجه کنیم که این نامه نگاری ها و فرجه دادن ها و صورتجلسه 6 صفحه ای پیوست آنها هنوز به لغو دستورالعمل نینجامیده است.
سپس توجه کنیم که ‌این دستورالعمل در خردادماه سال 1391 از سوی بانک مرکزی صادر شده است و اینک آبان ماه 1398 است ( بیش از 7 سال از صدور آن می گذرد) از سوی دیگر در قانون بودجه سال 99 نیز تعریف پروژه جدید ممنوع شده است (نیاز به صدور ضمانت نامه به اندک مقدار خود می رسد).!
با نگاه به این بازه ها و موقعیت زمانی در نزدیک شدن به نتیجه ی این تلاش ها (‌که هنوز هم کامل به نتیجه نرسیده!) ، قدرت و سرعت تشکل ها چون روز برای مان روشن می گردد.
هرچند که تازه روشن هم نیست که خروجی این تلاش ها به هدف امیدبخش تلاشگرانش برسد.!!
اما امروز وظیفه ما برای انتخاب درست هدف ها و سرعت دادن به تلاش های لاکپشتی و ساختن نوشداروها، پیش از مرگ سهراب چیست؟
چه کنیم که 7 سال دیگر ما خودمان شرمسار انتخاب اشتباه و تلاش های لاکپشت گونه مان نشده نباشیم؟
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
شرایط عمومی پیمان 1342 (مصوب هیات عامل وقت سازمان برنامه) که درنخستین سال برنامه سوم توسعه پیش از انقلاب ابلاغ گردید و می توان آن را پدربزرگ شرایط عمومی پیمان 4311 دانست!،
نسخه کامل آن به همراه فایل خوداجرا ، ورد و پی دی اف این شرایط عمومی پیمان
در تارنمای مترور منتشر گردید :
https://www.metror.ir/index.php/metror-shop/gen/jz04-p42

کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

#شرایط_عمومی_پیمان
با درود

پرسش:
در پیمان ۴۳۱۱ با فهرست بها پایه ۹۸ اگر فقط کار جدید به پیمانکار ابلاغ شده باشد نه قیمت جدید آنگاه مبلغ تجهیزو برچیدن کارگاه نیز افزایش می یابد؟

یاتجهیزکارگاه صرفا برای قیمت های جدید است؟

اگر پاسخ بخش نخست پرسش مثبت باشد ،آنگاه به نگر تبصره پیوست ۵ ( کارهای جدید) فهرست بها پایه ابنیه ۹۸‌ با ، بند ۳-۴ پیوست ۴ (دستورالعمل تجهیز وبرچیدن کارگاه) دوگانگی خواهد داشت!


سپاس.
با درود
در نخستین جزوه ای که آن را در سال 1387 به صورت اینترنتی منتشر نمودم ، توجه به سی نکته را به خودم و سپس به مترورهای جوانتر یادآور شدم :
https://www.metror.ir/components/com_jshopping/files/demo_products/30Nokteh_metror-KT01-B05.pdf
و هنوز برای کامیابی و بهروزی برای یک مترور عالی شدن ، به آنها باور دارم.
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
Forwarded from sh toofani
باسلام و عرض ادب خدمت شما جناب مهندس، سوالی داشتم خدمتتون، درخصوص تغییر مقادیر فهرست بهای تجمیعی راە و باند، بند ۷-۲، جایی کە نوشتە مبلغی کە بر اساس ردیفهای فهرست پایە اضافە یا کسر میشە بصورت جداگانە حداکثر ۱۵ درصد مبلغ اولیە پیمان هست.
آیا این حداکثر مبلغ برای هر آیتم کە در تغییر مقادیر موردنیازە، هست؟ یا مجموع آیتم هایی کە در تغییر مقادیر موردنیازە، هست؟
درصورت امکان در این خصوص راهنمایی بفرمائید.
باتشکر.
با درود
پرسش: در هنگام برآورد هزینه اجرای کار توسط مهندسین مشاور بر اساس فهرست بها پایه ابنیه ۹۸ برای پروژه ای مانند ۲۰ طبقه روی همکف با اسکلت فلزی( فصل نهم) ، آیا به ردیف های فصل حمل و نقل که مازاد بر ۳۰ کیلومتر محاسبه می شود ضریب طبقات تعلق می گیرد؟

اگر پاسخ مثبت باشد،
آنگاه این پاسخ به نگر با بند ۱ مقدمه فصل حمل و نقل و با بند ۱ پیوست ۲ ( ضریب طبقات) فهرست بها پایه ابنیه ۹۸ دوگانگی نخواهد داشت؟!

سپاس.
با درود
LME STEEL REBAR :
05-Oct-2019 To : 05-Nov-2019
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
شاخص توسعه دولت الکترونیک (e- Government) چند کشور در سال های 2012 و 2014
برگرفته از تارنمای ستاد.
پ ن : پیش رفت ها و پس رفت ها!
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
metror
با درود پرسش: در پیمان ۴۳۱۱ با فهرست بها پایه ۹۸ اگر فقط کار جدید به پیمانکار ابلاغ شده باشد نه قیمت جدید آنگاه مبلغ تجهیزو برچیدن کارگاه نیز افزایش می یابد؟ یاتجهیزکارگاه صرفا برای قیمت های جدید است؟ اگر پاسخ بخش نخست پرسش مثبت باشد ،آنگاه به نگر تبصره…
با درود
خرسندانه بیشترین بخش از متن موجود دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه از کارشناسان باتجربه گذشته ماندگار مانده و افسوس که آنچه ویرایش های پس از آن بوده را نسل بی تجربه و بی دقت و سربه هوای ما برآن افزوده است.!
به دید بنده برای به نتیجه رسیدن به پاسخ این پرسش :
چه آنکه کار جدید دربردارنده افزایش مقادیر پیوست پیمان یا قیمت جدید یا هر دو باشد، باید حالت های گوناگون تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه را برای آنها فهرست و در یک جدول خلاصه نمایید،
آنگاه اثر دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه و تک تک ردیف های فهرست آن (ردیف های تجهیز و برچیدن)در این فهرست بهای پایه را ، بر این حالت ها و بر یکدیگر بسنجید و نتیجه ها را در این جدول درج نمایید ، همچنین ؛
آنجا هایی که به نتیجه نمی رسید را در جدول مشخص نمایید و این جدول را برای بنده بفرستید تا با همدیگر بررسی و اگر در دانش بنده بود شما را در این باره راهنمایی نمایم.
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror