محمد شاهدی | فیتنس
35 subscribers
73 photos
28 videos
1 link
کاربردی ترین نکات ورزشی به عامیانه ترین روش ممکن😉😍
کمکت میکنم راحت به اندام ایده آلت برسی🔥💪

اینستاگرام : instagram.com/mohammadshahedi__
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : زیربغل دمبل خم جفت دست
(Bent over dumbbell row)
عضله هدف : #زیربغل #پشت
عضله کمک کننده: دلتوئید خلفی، عضلات مرکزی

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : زیربغل دمبل تک خم
(One arm dumbell row)
عضله هدف : #زیربغل #پشت
عضله کمک کننده: دلتوئید خلفی ، بازو

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :جلوبازو دمبل تمرکزی تک دست
(Concentration curls)
عضله هدف : #دوسربازویی #جلوبازو
عضله کمک کننده: بازویی قدامی ، ساعد

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : کول دمبل دست عرض شانه
(Dumbell Upright Row)
عضله هدف : #کول #دلتوئید
عضله کمک کننده: دندانه ای قدامی ، بازو

در اصطلاح این حرکت به نام کول دمبل شناخته میشه ولی اگر دست ها کمی باز باشه عضله هدف دلتوئید میشه

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : کراس اور
(Cross over cable)
عضله هدف : #سینه
عضله کمک کننده : سرشانه ، پشت بازو

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : پرس بالاسینه هالتر
عضله هدف : #سینه
عضله کمک کننده: دلتوئید ، پشت بازو

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : پرس سرشانه نشسته دمبل
عضله هدف : #دلتوئید #سرشانه
عضله کمک کننده: سینه ، پشت بازو

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : شنا دست جمع با شیب منفی
عضله هدف : #پشت‌بازو
عضله کمک کننده: سینه ، دلتوئید

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : جلوبازو تک دمبل روی میز لاری
عضله هدف : #جلوبازو
عضله کمک کننده: بازویی قدامی، بازویی زند اعلایی

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :دیپ‌ پارالل
عضله هدف : #سینه #پشت_بازو
عضله کمک کننده: دلتوئید ، پشتی بزرگ

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : ددلیفت رومانیایی
عضله هدف : #پشت_ران #سرینی #فیله_کمر
عضله کمک کننده: پشتی بزرگ ، دلتوئید

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :ددلیفت رومانیایی دمبل
عضله هدف : #پشت_ران #سرینی
عضله کمک کننده: دلتوئید ، پشتی بزرگ‌

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :پل باسن پا روی صندلی
عضله هدف : #سرینی #همسترینگ
عضله کمک کننده: راست کننده ستون فقرات

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :بارفیکس مچ برعکس
عضله هدف : #پشتی بزرگ
عضله کمک کننده: ذوزنقه ، دوسربازویی

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :لانچ از پهلو
عضله هدف : #چهارسرران #همسترینگ
عضله کمک کننده: سرینی ، ساق

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :لانچ درجا هالتر
عضله هدف : #چهارسرران #همسترینگ
عضله کمک کننده: سرینی ، ساق

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت :پرس بشقابی ایستاده
(Svend press)
عضله هدف : #سینه
عضله کمک کننده: سرشانه، بازو

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : اسکوات گابلت دمبل
عضله هدف : #چهارسرران ، #سرینی
عضله کمک کننده: ساق ، همسترینگ

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : اسکوات بلغاری
عضله هدف : #چهارسرران
عضله کمک کننده: همسترینگ، سرینی

@mohammadshahedi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حرکات
نام حرکت : شنا پایک
عضله هدف : #سرشانه
عضله کمک کننده: پشت بازو ، عضلات مورب شکم

@mohammadshahedi