افسانه ی هستی
1.54K subscribers
2K photos
1.1K videos
141 files
2.94K links
مظفر شریعتی - برای تماس از طریق تلگرام بر نشانی زیر اشاره کنید .
@mozaffar_shariaty
وب سایت : www.shariaty.com
https://youtube.com/shariatymozaffar
https://twitter.com/shariaty
https://www.instagram.com/mozaffar.shariaty/
E.mail : shariaty.com@gmail.com
Download Telegram
پاسخ پرسش انتشار قبل
سلام . دلیل این امر قوانین دنیای کوانتوم است یعنی همان دنیایی که با عقل سلیم جور نمی آید و به گفته ی ریچارد فاینمن از بزرگان این رشته هرکس ادعا کند که کوانتوم را فهمیده یعنی نفهمیده . اما چون آزمایش ها حقایق این دنیای مرموز را ثابت میکنند باید آنها را پذیرفت . فقط با پذیرش قوانین دنیای کوانتوم حاکم دنیای اتمهاست که ملکولها تشکیل میشوند . بدون قوانین کوانتومی اتمهای اکسیژن و هیدروژن نمیتوانند الکترونهایشان را به اشتراک گذاشته و ملکول آب را تشکیل دهند . واقعیت این است که بر خلاف تصوری که ما داریم و حرکت الکترونها را به دور هسته ی اتم مشابه حرکت زمین و سیارات به دور خورشید تصور میکنیم . در دنیای اتمها ( و فقط در دنیای اتمها ) رفتار الکترونها چنین نیست و ما برای ساده بیان کردن و ساده کردن درک مطلب اینگونه میگوییم . در واقع به عنوان مثال در اتم هیدروژن با فقط یک الکترون ، این یک ابر الکترونی است که در اطراف پروتون قرار دارد به طریقی که هیچگاه نمیتوانید موقعیت و سرعت الکترون آن را با دقت اندازه بگیرید . در اتصال اتمها برای تشکیل پیوند نیز به زبان ساده گفته میشود دو اتم الکترونی را به اشتراک گذاشته اند و از دید ما این یعنی یک الکترون به صورت مشترک دور هر دو هسته ی اتم میچرخد . اما در واقع الکترون در هر لحظه متعلق به هر دو اتم میشود امری که هم وقوعش و هم تصورش در دنیایی غیر از اتمها بی معنی است . بنابراین دلیل اینکه یک الکترون میتواند میلیاردها سال ( تا ابد زیرا علم هنوز نتوانسته است زمانی برای آن تصور کند ) و یا در یک لحظه در دو جا حضور داشته باشد و یا هم موجی رفتار کند و هم ذره ای و نگاهش کنی یک جور رفتار میکند و نگاهش نکنی طور دیگر ،قوانین فیزیک کوانتوم میباشد که زبانش هم ریاضیات بسیار پیشرفته میباشد که شخصا هم با آنها بیگانه ام و فقط به دلیل اعتماد به آنها که در این زمینه تخصص و اطلاعات لازم را دارند و نیز واقعیت همه ی وسایلی که با استناد به این قوانین ساخته شده و میشود بدانها باور دارم . www.shariaty.com
قطعیت وجود داشتن و ساختار کلی اتم و تعداد بارهای مثبت ومنفی و حتی ذرات بنیادی تر یک چیز است و قطعیت دانستن مکان و سرعت این ذرات در مدارهای قطعی آنها چیز دیگر . قطعیت ساختار اتم از نظر وجود هسته و بار آن و وجود الکترونها ، تعداد و بارهای آن در اکتشافات اولیه در زمینه ی ساختار اتمی و با از مایشهایی که در کتابهای فیزیک و شیمی دبیرستان هم آمده مشخص شد . اما چرایی برخی پدیده ها ی اتمی از جمله چگونگی پیوند اتمها و تشکیل ملکولها و چگونگی تابش نور توسط اتمها و یا برانگیخته شدن آنها در اثر برخورد پرتوهای نور در اثر تغییر ترازهای انرژی در مکانیک کوانتوم است که مشخص میشود . www.shariaty.com
و باز هم نفهمیدن و درک نکردن با ندانستن هم متفاوت است . ما دانسته ایم که فضا زمان دو روی یک سکه هستند و فضا میتواند خمیده شود و یک الکترون چگونه رفتار میکند ، اما درکشان برایمان هنوز دشوار است . اما در جهان علم باید تسلیم واقعیت هایی بود که با آزمایش تایید میشوند و نه رویاها و دوست داشتن هایی که قابلیت اثبات ندارند . www.shariaty.com
دوست عزیز همه را نباید با یک چوب راند ، من هم نراندم . پزشکان بسیار باسواد ، متعهد و انسان هم کم نیستند . اما مشکل فقدان یک سیستم معقول است که بتواند هم حافظ حقوق کادر پزشکی باشد و هم بیماران . پزشکی حرفه ی بسیار سخت و پرمسئولیتی است قوانین معقولی باید پشتیبان و یاری رسان پزشکان باسواد ، متعهد و انسان باشد و جلوگیر فعالیت آنها که چنین نیستند و نیز حامی بیماران در جایی که درمان بر خلاف استاندارد های روز و فراگرفته شده و نیز تعهدات انسانی پزشکی صورت گرفته باشد .امری که کاملا هم امکان پذیر است اما متاسفانه یا وجود ندارد و یا ناقص وجود دارد حتی در کشورهای پیشرفته ی غربی که گاهی انسان از ابلهانه و نیز غیر انسانی بودن قوانینشان در زمینه ی پزشکی حیرت میکند .www.shariaty.com
با درود متقابل . بله مطابق آنچه دانشمندان به آن دست یافته اند ما در آستانه ی مرحله ی بعدی انقراضی بزرگ هستیم . مطالب مقاله ی مورد اشاره ی شما هم درست است و در همین راستا. اما نظر من همانطور که در نوشته ها و ویدیوهای دیگری هم بیان کرده ام این است که اگر ما آدمها که تاریخ وجودمان بر این سیاره نشان داده است که موجودات جالبی نبوده و اشکالات اساسی زیادی داریم ، نتوانیم این اشکالات را برطرف کنیم که از مهمترین این اشکالات مغز ابزار ساز اما جاهل خرافه دوستمان است که ریشه ی همه ی مصیبتهایمان بوده و هست ، همان بهتر که طبیعت مطابق روال گذشته اش ما را هم منقرض کرده و گونه ی جدیدی ایجاد کند . خیام هم با این عقیده موافق بوده و گفته است :
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان برداشتمی من این فلک را زمیان
وزنو فلکی دگر چنان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان www.shariaty.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مستند سفر کیهانی بخش 9 انقراض ها - گزیده هایی از این مجموعه ی بسیار زیبا در همین کانال قابل دسترس است . ( واژه ی سفر کیهانی را جستجو کنید ) و با این تذکر که با وجود صدای زیبای گوینده ی برگردان این فیلم اما متاسفانه واژه های زیادی به اشتباه تلفظ شده اند و اعداد زیادی نیز اشتباه بیان شده اند اما در کل به نظر من یکی از بهترین مستندهای در زمینه ی کیهان شناسی است که تا کنون تهیه شده است . این مجموعه در فلش دیسک تولیدات نیز وجود دارد . www.shariaty.com
ماه و زهره دقایقی قبل از طلوع خورشید - کویر مرنجاب www.shariaty.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کویر 26 نسخه ی کم حجم (640*360)
www.shariaty.com
تقاضا از دوستان گرافیست
همانطور که در اعلان ( پوستر ) جدیدترین ویدیوی من در انتشار قبلی مشاهده میکنید ، من نرده بانی که کودکی از آن با لا میرود را از تصویری در ارتباط با مقام پدر و از اینترنت گرفته ام ، اما در آن تصویر متاسفانه نقش مادر در نگاه داشتن این نرده بان نادیده گرفته شده است در حالیکه در بسیاری موارد نقش مادر در نگاه داشتن این نرده بان مهمتر از پدر میباشد بویژه در سالهای آغازین زندگی ما و البته با حفظ مقام و حقوق پدران نیز . اما من ترجیح دادم در این تصویر که بر مبنای گفتار من در انتهای این ویدیو طرح شده است ، نقش زن و مادر را هم در این اعلان در نظر بگیرم . اما توانایی گرافیکی من در حدی نیست که بتوانم یا نرده بان و کودک را تغییر دهم و یا مادر و پدر را با همان طرح و رنگ نرده بان به تصویر بکشم ( پدر و مادر هم از تصاویر اینترنتی دیگری جدا شده اند ) بنابراین به نظرم بد نیست اگر طراحان عزیز این اصلاح را در چنین طرحی در نظر بگیرند و اگر دوستی بتواند تصویر اعلان این ویدیوی مرا هم اصلاح کند اگر چه این تصویر در ویدیو قرار داده شده است اما باز هم سپاسگزار خواهم بود .
خلاصه و فشرده ای از همه آنچه باید دانست و بدانها اندیشید . برای هر سن ، هر سطحی از تحصیلات و هر طبقه ای از اجتماع www.shariaty.com
کانال تلگرام افسانه ی هستی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
همه ی آنچه همه باید بدانند و بدانها بیندیشند ، تولد و مرگ ستارگان ، خوشه های ستاره ای ، خوشه های کهکشانی ، ابر خوشه های کهکشانی ، فراابر خوشه های کهکشانی ، مهبانگ ، تورم ، مدل های کیهان شناسی ، ماده و انرژی تاریک ، تابش زمینه ی کیهانی و آینده ی جهان در سفری علمی ، فرهنگی و فلسفی از دل یک کویر، با زبانی ساده برای هر میزان تحصیلات ، هر سن ( بالای 12 سال ) و هر طبقه ی اجتماعی ،فلسفی ، مذهبی ، سیاسی و ... و نیز قابل دریافت از طریق کانال تلگرام افسانه ی هستی www.shariaty.com