شبکه کاران
1.18K subscribers
230 photos
1 file
96 links
*** بانک تجهیزات شبکه و وایرلس ***

کانال اختصاصی اعلام فروش های ویژه دوشنبه ها

سایت : Www.shabakehkaran.com

021-88 80 20 44

admin : @shabakehkaranadmin
Download Telegram
شبکه کاران pinned «نظرتان در مورد تكرار مجدد فروش هاي ويژه ، طبق روال چند سال پيش ( هر دوشنبه يك پيشنهاد) در كانال فوق چيست؟ anonymous poll موافقم، هميشه منتظر آفر هاي دوشنبه ها بودم – 26 👍👍👍👍👍👍👍 74% كاربر جديد هستم و در جريان فروش هاي ويژه دوشنبه ها نيستم – 5 👍 14% مخالفم،…»
با درود و احترام
لیست موجودی به روز محصولات میکروتیک مجموعه شبکه کاران به حضورتان اعلام میگردد

CCR1072-1G-8S+
CCR1036-8G-2S+EM
CCR1036-8G-2S+
CCR1036-12G-4S-EM
CCR1036-12G-4S
CCR2116-12G-4S+
CCR1016-12S-1S+
CCR1016-12G
CCR1009-7G-1C-1S+
CCR1009-7G-1C-1S+PC
CCR2004-16G-2S+
RB1100AHx4 Dude Edition (rb1100ahdx4)
RB1100AHx4
RB4011iGS+RM
RB3011UiAS-RM
RB2011UiAS-RM
PowerBox Pro (RB960PGS-PB)
PowerBox (RB750P-PBr2)
hEX S (RB760iGS)
hEX ( rb750gr3)
hEX lite (RB750r2)
*****************************************
CRS354-48P-4S+2Q+RM
CRS354-48G-4S+2Q+RM
CRS328-24P-4S+RM
CRS328-4C-20S-4S+RM
CRS317-1G-16S+RM
CRS326-24S+2Q+RM
CRS326-24G-2S+RM
CSS326-24G-2S+RM
CSS610-8G-2S+IN
CRS125-24G-1S-2HnD-IN
CRS318-16P-2S+OUT (netPower 16P)
CRS112-8P-4S-IN
CRS112-8G-4S-IN
CRS109-8G-1S-2HnD-IN
CRS106-1C-5S
RB260GS
****************************************
LHG XL 5 ac (RBLHGG-5acD-XL )
LHG 5 ac (RBLHGG-5acD )
LHG HP5
LHG XL HP5 ( 4 pack & single pack )
LHG 5 ( 3 pack & single pack )
SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD )
SXTsq 5 High Power
SXTsq Lite5
SXTsq Lite2
NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB )
BaseBox 2 (RB912UAG-2HPnD-OUT )
BaseBox 5 ( RB912UAG-5HPnD-OUT)
BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT )
OmniTIK 5 (RBOmniTikU-5HnD )
OmniTIK 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD )
OmniTIK 5 PoE ac (RBOmniTikPG-5HacD )
OmniTIK 5 ac (RBOmniTikG-5HacD )
mANTBox 2 12s (RB911G-2HPnD-12S )
mANTBox 15s (RB921GS-5HPacD-15S )
mANTBox 19s (RB921GS-5HPacD-19S )
mANTBox 52 15s (RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S )
NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPacD-NM )
NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPacD-NM )
NetMetal 5 triple (RB922UAGS-5HPacT-NM )
NetMetal 5SHP triple (RB921UAGS-5SHPacT-NM )
NetMetal ac² (RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM )
DynaDish 5 (RBDynaDishG-5HacDr3 )
DynaDish 6 (RBDynaDishG-6HnD )
QRT 5 (RB911G-5HPnD-QRT )
QRT 5 ac (RB911G-5HPacD-QRT )
Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPacn )
Groove 52 (RBGroove52HPn )
GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn )
GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn )
LDF 5
LDF 5 ac
DISC Lite5
DISC Lite5 ac
SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2 )
SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA )
****************************************************
hAP mini
hAP lite TC (RB941-2nD-TC)
hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)
hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD-TC )
hAP ac³ (RBD53iG-5HacD2HnD)
hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)
cAP lite (RBcAPL-2nD )
cAP (RBcAP2nD )
cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD )
cAP XL ac (RBcAPGi-5acD2nD-XL )
RB951Ui-2HnD
RB951G-2HnD
wAP ac (RBwAPG-5HacD2HnD )
wAP (RBwAP2nD )
RBmAP2nD
mAP lite (RBmAPL-2nD )
RB2011UiAS-2HnD-IN
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE)
wAP LTE kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE)
Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit )
LHG 60G (RBLHGG-60ad )
mANT30 (MTAD-5G-30D3 )
mANT30 PA (MTAD-5G-30D3-PA)
QMP
QMP-LHG
QME
18POW
S-85DLC05D
S-31DLC20D
S-RJ01
S+RJ10
S-3553LC20D
RBGPOE
RBPOE

☎️021-88802044

🌐www.shabakehkaran.com

@shabakehkaran