تجهیز بتن مهدی
144 subscribers
503 photos
33 videos
12 files
191 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
بارگیری و ارسال 4 اصله قالب پایه بتنی گرد 9 و 12 متری
به شهرستان یزد
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اسفندماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 12 متری
به شهرستان کرمان
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
فروردین ماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد 400-12
به استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
فروردین ماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 12 و 15 متری
به استان فارس شهرستان کازرون
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اردیبهشت ماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
ارسال دستگاه گلمیخ‌زن مفتول و قالب پایه بتنی گرد
به استان فارس شهرستان شیراز
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اردیبهشت ماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد 600-9
به استان فارس شهرستان آباده
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اردیبهشت ماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
ارسال دستگاه فیدر و قالب پایه بتنی گرد
به استان یزد شهرستان یزد
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اردیبهشت ماه 1402

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany